Archívum
ico impressum ico archiv  ico search ico user

 Támogatók: gyoremblema l  nka little

 

„Hol van a hiba?!”

 

(Géczi János: Vadnarancsok (Négy élettörténet-rekonstrukció). Athenaeum Kiadó, Budapest, 2015)

 

 

geczi janos vadnarancsokAz olvasót orientáló fülszöveg szerint Géczi János Vadnarancsok című kötete „igazi könyvlegenda. Az 1980-as évek botránykönyve már megjelenése előtt óriási vihart kavart. Az akkor legszabadabb irodalmi folyóirat (Mozgó Világ) lapszámát az állampárt visszarendelte a piacról, bezúzatta, részben a benne megjelent Vadnarancsok-részlet miatt.”

Németh György a régi Mozgó Világ (továbbiakban: MV) történetét a kezdetektől végigkísérő és feldolgozó kötetére hivatkozom a továbbiakban, amely elsőrendű forrásként szolgálta a korszakban való tájékozódásomat. (Németh György: A Mozgó Világ története 1971‒1983. Palatinus Kiadó, Budapest, 2002) E kötet mellékletéből kiderül, hogy eredetileg az MV 1981/3. lapszámában foglalt volna helyet Géczi János Narkó című, műfaját tekintve szociográfia megjelölésű munkája.

Ahhoz, hogy az eredeti és a mostani megjelenés pontos helyi értékét ki tudjuk jelölni, elkerülhetetlen, hogy a rovatszerkesztő Berkovits György szociográfiáról vallott nézeteit, egyáltalán az 1980-as évekbeli gyakorlatot, a műfaj diskurzuslehetőségeit górcső alá vegyük. S bár az általam vizsgált interjúkban, riportokban Géczi János ennek a szellemi bázisnak a kisugárzására, hatástörténetére közvetlen utalást nem tett, jó okkal feltételezem, hogy az akkor még megjelenés előtt álló anyag – mely az azóta eltelt harmincöt évben kétségkívül önálló életre kelt, és 1982-ben, majd 1990-ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál, 1998-ban az Orpheusznál, míg a tavalyi évben az Athenaeumnál került egyre bővülőbb, a cenzúra nyomait fokozatosan elhagyó formában kiadásra – közel sem légüres térbe érkezett. Logikámból természetszerűleg következik, hogy a kötetet lépten-nyomon körülvevő, kissé szenzációhajhász értelmezéseket igyekszem kiiktatni, de valójában célom így sem kevés: felmutatni az esettanulmányok mögött húzódó szerzői szándék becsületességét és sajnos máig nem szűnő aktualitását.

Géczi János a hetvenes évek végen fél évet tölt el Pesthidegkúton, a Goldschmidt-intézet kihelyezett pszichiátriai és drogprevenciós osztályán. Ez a – szerző elmondása szerint – rendkívül haladó gondolkodású környezet egyrészt elfogadta őt, másrészt biztosította a kutatómunkához a nyugodt körülményeket. (Erről lásd: Nagymesterek és kismesterek: Onagy Zoltán születésnapi beszélgetése Géczi Jánossal. Kalligram, 2014/5. 49‒56.) Az ott tartózkodás ideje alatt a biológiai szakvégzettséggel rendelkező író szándéka a társadalom peremére szoruló, környezetük által deviánsnak ítélt személyiségek vizsgálata volt, méghozzá egy olyan hallgatói/értelmezői attitűd felmutatásával, amely az ilyen vagy olyan okból kisiklott életutak megértő és beleérző interpretálásán keresztül a szocializációs tényezők hangsúlyos szerepét sem kívánja elhallgatni, sőt, abban semmiféle öncenzúrára. alkukötésre nem hajlik. Végérvényben pedig az elkészült anyag annak lehetőségét veti fel, hogy az intézményben kezelt betegek bizonyos százaléka orvosi értelemben nem pszichiátriai eset, ennél fogva van remény és törekedni kell a társadalomba történő újbóli integrációjuk kísérletére.

Berkovits Györggyel 1997-ben készített interjút Németh György, melyben a szakember összefoglalja a szociográfiáról mint műfajról alkotott és az MV rovatszerkesztésénél következetesen alkalmazott szerzői koncepcióját.

 

A szociográfia köztes és átmeneti műfaj, amibe nagyon sok minden belefér […]. Úgy gondoltam, hogy irodalmi műfaj: dokumentáris irodalmi műfaj […] nagyon sokfajta dokumentumot lehet általa közvetíteni, közölni […] a legkülönfélébbek lehetnek: hivatalosak (hivatali iratok, levéltári dokumentumok) vagy pedig idézetek különböző orgánumokból, megnyilatkozásokból, azon kívül mélyinterjúk (életutak vagy vélemények, amelyek ezekben az interjúkban megjelennek) és tények, adatok, statisztikák. Úgy gondoltam, hogy ezek önmagukban ideológiát nem képviselnek. Ezek puszta tények. […] Az már tehetség kérdése, hogy ezekből ki mit tud „kihozni”, illetve annak a kérdése, hogy ki mit tud közölni a világról. […] Úgy gondoltam, elég nehéz lesz belekötni, hogyha nincs benne egy szerzői álláspont. A tények vannak benne, amelyek szinte önmagukért beszélnek. Természetesen a tények sohasem önmagukért beszélnek, de a szociográfiával be lehetett bizonyítani, mintha önmagukért beszélnének,(Németh György: i.m., 48‒49.)

 

Észlelhető, hogy az „önmagukért beszélő tények” meghatározás nem túl egzakt forma: csak sugalmazni képes, hogy a szociográfust egy afféle alappozíció felvételére irányítja rá, melyben a vizsgálódó személy egyszerre közel, egyszerre távol tartja magát vizsgálatának tárgyától. Ugyanakkor ennek az üzenetnek a mögöttes, feltételezhetően politikai jelentéstartalma valóban az ideológiai ballasztoktól való mentesülés, megszabadulás volna. Ez utólag értelmezhető abból a perspektívából is, miszerint a korszak és a MV egyaránt legtöbbet kritizált része a szociográfiai rovat volt. Géczi János egyenesen úgy fogalmaz saját egykori tevékenységével kapcsolatban, hogy „a pszichiátria olyan titkos ideológiai fegyverként funkcionál az átkosban, amihez életveszély nyúlni” (Nagymesterek és kismesterek, 55.), mindezek tudatában és a korabeli viták hangneméből kiviláglik, hogy a folyóirat és szerzői köre az őszinte cikkek iránti elköteleződéssel a pengeélen táncolást, a hatalommal való folytonos súrlódást választották. (Részint ebből a hatalom felől provokációként értelmezett gesztusból származott a lap elbizonytalanuló státusza, majd 1983-as feloszlatása.)

Berkovits az „érvényes”, feltáró valóságirodalom alapjának a kritikus magatartást tartotta, melynek letéteményese a társadalmi érzékenységen és az irodalmi eltökéltségen túl a tartalom megtisztítása („a rárakódott manipulatív rétegektől”), a szembesítő módszer (vagyis a társadalomban uralkodó elvek és a társadalmi gyakorlat ütköztetése) és az adekvát, öntörvényű tényformára találás (amely „magán viseli annak a tudatformának a bélyegét, amellyel megismerte a témáját” a szociográfus).” (Bartha Ákos: Közelítések a szociográfia fogalmához. Forrás, 2013. május, 98.)

Meglátásom szerint a probléma ott is jelentkezik, hogy az itt használt alapfogalmak, úgymint valóságirodalom, tény- és tudatforma más-más jelentéssel rendelkezhetnek az irodalom- és a társadalomtudomány elméleti vonatkozásában, arról nem is beszélve – és amely vizsgálat szét is feszítené ezen elemzés kereteit –, hogy a marxista irodalomtörténet vizsgálata milyen további konnotációkkal terhelné a definiálni kívántakat.

Ezért inkább a tényirodalom mint köztes műfaj vizsgálatára szorítkozom e korszakhoz, illetve a Géczi-kötethez kapcsolódóan, kiegészítve azzal a megállapítással, hogy a hetvenes-nyolcvanas évtizedforduló tendenciózus jelleggel, nagy számban mutatta fel a paraszti lét kiüresedése következtében a városi létformára irányuló életmódváltásnak, az urbanizációs folyamatoknak a példáira adott, többnyire negatív felhangú válaszokat. Ugyanakkor ezeknek az írásoknak a műfajisága nem egyértelműsíthető. A Magyarország felfedezése sorozat Folyamatos jelen című, Fiatal szociográfusok antológiája alcímet viselő 1981-ben megjelent válogatáskötet ebből a szempontból szimptomatikus: felosztása egy meglehetősen önkényesnek tűnő témamegjelölés szerint történik, Ügyek, Helyzetek, Vallomások hármas egységében; s melynek első részében olyan később szépíróként hírnévre szert tett figurák is szociográfusként kaptak helyet, mint Hajnóczy Péter vagy Tar Sándor.

Géczi János 2015-ben újra kiadott négy életinterjúja – ellentétben a Vadnarancsok kötet második részeként 1998-ban megjelentetett Homoszexuálisok vallomásai című munkával – teljesen nélkülözi a szerzői kommentárt, ezzel a lejegyző szerepét mintegy háttérbe vonja, egyúttal a szépirodalmi, és kevésbé a szocio-olvasat lehetősége felé tolja az értelmezést. Az önvallomások narratív struktúrával rendelkeznek, valamiféle szólamindítás és -zárás látszatát tartják fenn, miközben az elbeszélések fonala gyakran elhalványul, megszakad; a kvázi-monológokban az elhallgatást és újrakezdést a beiktatott fejezetcímek hivatottak jelölni. Mindazonáltal, ahogy az első élettörténettel in medias res módon elkezdődik („A mamám egy kis szabolcsi parasztcsaládban született, a tanyán éltek, ahol nagyon erkölcsös légkör volt.”), a negyedik mélyinterjú épp azzal a hirtelenséggel is ér véget (Próbálom a gyökereket keresni, hol van a hiba?!); azonban a szerkesztői döntés alapján nem csatoltak tartalomjegyzéket a főszöveghez, így mintha mellékessé válna a visszakereshetőség opciója.

A négy interjút összefogó, közös platformot elsősorban a nyilatkozók – kvázi-főhősök – egzaltált tudatállapotából eredő megszólalásmódja jelenti. Az addikciót meghatározó tényezők életútba épülése kisebb-nagyobb eltéréssel azonos forrásból származik: az interjúk visszatérő elemeinek, a bizonytalan családi környezetnek, az önképek torzulásainak, a normalitástól elütő, pervertált szexuális jelenségeknek az egymás mellé helyezésével a szerző e sorsok összefüggését sugalmazza. Bár a nyilatkozók kontrollvesztésének, agresszív reakcióinak intenzitása az olvasóban gyakran idegenségérzetet kelthet, ezáltal a velük való azonosulást gátolja, ugyanakkor a személyeket körülvevő szocializációs környezet alkalmatlansága épp annyira hangsúlyos formában kerül érvényre. Ezen aspektusok olyan játékteret hoznak létre maguk körül, melyben a morálisan igazságot szolgáltatni vágyó olvasó kénytelen a szerzőéhez nagyon közeli, ténylegesen objektív attitűdöt elsajátítani. Itt pedig észlelnünk kell az esztétikai szempont különleges szerepét: egy ilyen leleplező munkának, amennyiben az olvasó manipulációját el akarja kerülni, a közlés folyamán, a hitelesség érdekében nem tüntetheti fel díszítettebben az eseményeket önmaguknál, csakhogy – és itt polemizálnék a berkovitsi axiómával – a fokalizáció mindig eredendően szubjektivizált módon láttatja az eseményeket. Így fordulhat elő, hogy a brutalitás közvetítésében felbukkan az esztétikum, s a nyelvi közvetlenség felvállalásával különös értékkomplexum jön létre a szöveg stiláris szintjén.

 

Esténként néha filmet vetítettek. Gyönyörű szép filmet láttam: arra emlékszem, hogy egy ló megbotlott, és leesett a lovasa. Volt egy kis gyerek, akit a tanító néni nem nagyon szeretett, ő is élvezte ezt a filmet, és közben beszart. A vetítés után betereltek bennünket a fürdőbe, mert nem lehetett tudni, hogy ki szart be, mentünk, mint a birkák. A zuhany alatt a gyereket a tanító a szaros gatyájával ütötte-verte. Megragadt bennem ez a kép. Zöldesfekete alsónadrágja volt. (109.)

 

Az egyes példákból, melyek a test megalázásáról, a testi fenyítésről mint az intézeti és a családi nevelés egyaránt bevett módjáról szólnak, a totalitárius hatalom önmagáról alkotott képe konstruálódik meg, mintegy mozaikszerűen. Berta, Tibor, Juli és Józsi biológiai nemüktől és társadalmi rangjuktól függetlenül akadnak fenn azokon az államapparátusi szögesdrótokon, amelyek eltorlaszolják útjukat a szabadság megéléséhez. Jóllehet, kiszolgáltatottságuk oknyomozása majdnem minden esetben egész a gyermekkorig vezet vissza (stabil szülői minta hiánya, korán jelentkező addiktív hajlam, ösztönkiélési kényszer, a szexualitás mint frigiditás, akaratgyengeségből származó talajvesztettség, öngyilkos hajlamok stb.), az állam és a társadalom felelőssége éppen ott kezdődne, ahol a készen kapott minták és szerepek véget érnek. Az interjúalanyok mentális reakciója a lehetőségre, melyet Géczi figyelő szubjektuma biztosított számukra az, hogy a kutatási folyamatban felfedezik a kifejezés és a katarzis igézetét, ennek velejárója a zilált és töredezett mondatok mellett a túlbeszélés, a vágyak és tervek extrapolálása, a társadalomra vonatkozó statisztikai mutatók elferdítése, amelyben olvasóként nem direkt szándékot, hanem látenciát vélek fölfedezni.

 

Tudom, hogy az én életem éppen ezért hiányos és csonka, mert kurva sok minden történt velem, és ahogy az anyám mondja, már minden voltam, csak még akasztott ember nem. De egyetlenegy nem voltam egész életemben: boldog! Ez hiányzik az életemből, hogy nem tudom, mi az, amit csináljak. És hiába röhög ötvenmillió ember, és hiába mondja nekem ötvenezer ember: „Na nézd a hülyét, ennek munka kell!”, nekem tényleg az kell, hogy legyen valami, amit szeretek csinálni, ez hiányzik az én életemből. Igaza van Marxnak és Engelsnek, ez az, ami alapvető az emberben, az emberi szexualitáson kívül. Az a baj, hogy ebben az országban ez nemcsak az én problémám, hanem az emberek kilencvennyolc százalékának is. (267.)

 

A mindenkori hatalom számára kínosan ható megnyilatkozások valóban megkövetelnek egy olyanfajta olvasói pozíciót, amelyből a túlkapások gesztusait a helyén lehet kezelni. Ám a szándék hiányában, mely empátiával viseltetne e sorsok iránt, nem nyílik más lehetőség, mint a beszédmódok létrejöttének adminisztratív úton történő hátráltatása, nyilvánosságra jutásának megtagadása.

A tisztánlátást tovább bonyolítja a kristevai értelemben vett abjekció jelensége:

 

Az abjectióra főleg a kétértelműség jellemző. Bár a határokat kijelöli, nem választja el maradéktalanul a szubjektumot attól, ami fenyegeti – ellenkezőleg, folyamatos veszélynek teszi ki. Azért is kétértelmű, mert maga az abjectio is egyfajta keverék: ítélet és affektus, elítélés és túlzás, jelek és ösztöntörekvések keveréke. (Julia Kristeva: Bevezetés a megalázottsághoz, ford. Kiss Ágnes). Café Babel, 1996/20. szám [Test], 175.

 

Az interjúalanyok ambivalens viszonyulása saját elbeszélt Én-jükhöz egy az önutálathoz hasonlatos és a saját élet kioltására tett kísérletekben kulminálódó gesztusrendszerben gyökerezik. Ezzel vág egybe a szocialista ideológia interpretációs közege, amely felelősségtudatot szimulálva a számára sem adott, csupán virtuális formában létező normalitáseszmény révén ezeket az élettörténeteket a perifériára helyezi, stigmatizálja. Tulajdonképpen másságukban erősíti meg az alanyokat, amikor a gyermekkori vágyra, az érzelmek hisztérikus kifejeződésére azonos vagy még intenzívebb érzelmi töltetű reakcióval, olykor brutalitással válaszol, tehát az abjekció viszonyrendszerében a tiltó instancia szerepét betöltve csak tovább mélyíti a trauma neurózisszintjét. Ugyanakkor fontos megérteni, hogy a totális hatalmat az egyének közti kooperáció, vagyis túlnyomórészt annak kudarca képviseli és tartja fenn.

 

Tudtam magamról, hogy különc vagyok, mivel rossz példaként rendszerint engem emeltek ki. Vállalnom kellett a szerepet. Ha húsz gyerek kirándulni ment, és tizenkilenc Zebegénybe készült, akkor én biztos, hogy Nagymarosra akartam menni. A megjelenésem, az egyéniségem volt maga a bűn. A modorom, az izgága természetem, az, hogy mindenben első akartam lenni, a tehetségtelenségem, mind, mind ellenem hangolták a társaimat. Elhatalmasodott, hogy csak én lehettem a rossz, a negatív példa, és ha megdicsértek, akkor is azért dicsértek meg, mert lám, az utolsó is meg tudta csinálni a feladatot. Kénytelenek voltunk egymást elviselni. Ha rosszindulatú volt velem valaki, egyszerű unszimpátia miatt, akkor könnyen begerjedtem, s mondtam, nézd, foglalkozz az árnyékommal. Ha meg pattogtam, annál rosszabb lett a helyzet. (115.)

 

Az a tény, hogy a pszichiátriai szféra a mai magyar egészségügy változatlanul nem szűnő problématerülete maradt, hogy a rendszerváltás és a kapitalista gazdasági berendezkedés, a várva várt redisztribúció a hazai orvostudomány invenciózus fellendülését nem hogy nem eredményezte, de az állami szféra szerepének csökkentésével bizonyos anomáliákat tovább súlyosbított, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az évtizedekkel korábban kimutatott problémák aktualitásukból ne veszítsenek, ennek következtében a múlt kontinuitást képezzen a jelennel. Okkal merül fel még mindig a megoldatlan kérdés, hogy a Szellemvárosok Magyarországon projektbe foglalt, jelenleg puszta muzeális értékkel bíró, egykoron nagy hagyományú lipótmezei Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007-es bezárásával hányan váltak talajvesztetté, földönfutóvá, és ennek kihatásai még meddig lesznek érvényesek a magyar társadalomban. Ahogy a Géczi János által végzett életinterjúk a nyolcvanas években sem légüres térbe érkeztek, úgy a mai irodalmi és társadalomtudományi kontextusban is megtalálhatják a helyüket, minden bizonnyal a Vadnarancsok legújabb kiadása is elsősorban talán a drogprevenciós és egyéb megelőzési szándékú dokumentummunkák sorát bővítve. (Ezt erősíti a szerző idén közreadott a Vad Fruttik frontemberével, Likó Marcell énekessel folytatott interjúkötete, a Bunkerrajzoló is, amelyből szintén számos érdekességre fény derül, de már a kilencvenes évek és az ezredforduló apatikus légkörét pásztázóan.)

Legvégül mégis hadd fejezzem ki csalódottságomat: jóllehet, a Vadnarancsok teljesnek nevezett kiadása már tartalmazza a korábban nyelvileg tabusított és cenzúrázott drogok, példának okáért a Parkán kimondásának gesztusát is, ami üdvözlendő, ugyanakkora kötet véleményem szerint épp nem az efféle nüanszoktól, hanem sokkal inkább a kutatáshoz szorosan fűződő szerzői referenciák, alkotásmódszertanra vonatkozó bonyodalmak és egyéb érdekességek közzétételével vált volna teljessé, igazi kuriózummá. Így azonban csak a jelenbe kívánkozó korlenyomatként tekinthetünk a megrázó sorstörténetekre, számos nyitva hagyott vagy felejtett kérdés kísér(t)etével. Egy bevezető tanulmány tájékoztatásának hiányában, kontextusba helyezés nélkül, a felmutatott életutak későbbi alakulásáról tudomást nem szerezve csak találgathatjuk, hogy a felmutatott emberi sorsok részesültek e bármiféle megváltásban, s ennélfogva a katarzis nem jön el az olvasó számára sem.

 

„Hova?"

 

(Fekete Anna: Oda-vissza. FISZ, Budapest, 2015)

 

 

feketeanna odavisszaMár a kritika legelején szeretném leírni azt a kérdést, ami Fekete Anna első kötete kapcsán végig érzékelhető volt számomra: hova tart ez a költészet? Némileg rendhagyó módon tehát ebből a kérdésből szeretném kibontani jelen kritikát, lehetséges válaszokat megfogalmazva.

Fekete Anna Oda-vissza című kötete, a Szöllősi Mátyás által jegyzett fülszöveg tanúsága szerint is a szavak erejéről beszél, a szó létjogosultságáról: „S hogy nem csak a kéz sújthat le, hanem a szavak is, sőt, a megfelelő szavak hiánya lehet a legnagyobb bántalmazás. [...] Úgy beszél, olyan metaforákat alkot, amelyek segítségével én, aki sosem voltam ott, aki sosem éltem át azt, mégis magamon hordom a súlyát; azt a terhet, amit a szavak ereje képes közvetíteni, az emberre nehezíteni.” Hogy mit is jelent konkrétan a nyelv kérdésessége Fekete kötetében, arra többféle válasz is születik a versek olvasatában. Egyrészt ez a létjogosultság korántsem magától értetődő a versekben, a vers-én ugyanis folyamatosan megkérdőjelezi annak lehetőségét, hogy van-e egyáltalán valaki, aki meghallgatja, vagyis kérdés lesz számára, hogy szavai milyen térbe, közegbe érkeznek: „Háromszor botlik meg a számban / a nyelvem. Háromszor törik meg, / mint a rágalom. Háromszor fordul vissza / a szél az utcákon. Csak azt akarom mondani / neked – és belekap a kabátomba, nem ereszt.” (Mostoha, 22.)

Másrészt a nyelv lehetetlenségének tapasztalata is rendszeresen felbukkan a szövegekben: „Neveket fűzök más nevekhez. Mondvacsinált / életemen csimpaszkodnak a történetek, / mint a futónövények. Helyükre tenném / a létigéket, ha lennének.” (Az elbeszélés varázsa, 58.) Harmadrészt – tulajdonképpen mindebből következőleg, vagyis hogy mi, van-e ennek az egésznek célja – nem csupán az Ént körülvevő közeg, de önmaga megtalálása, illetve körüljárása is mintha kitüntetett vagy vágyott cél lenne.

A nyelv tehát egyszerre válik alkalmassá és alkalmatlanná a keresésre, ereje ennyiben egyszerre nagyon erős és végtelenül gyenge is. És mintha mindezt Fekete költészete elsősorban terek által tartaná leírhatónak – vagyis korántsem véletlenszerű, hogy a kötetcím oda és visszája újra és újra felbukkan, hol metaforikus terekben, hol konkrét térleírásokban. Nem ritka az sem, hogy sok esetben éppen ez a tér szervezi meg a nyelvet, a beszélő pozícióit. A leírt terek, legyen az egy egyszerű kert vagy egy város, soha nem viszony nélküliek – emberi viszonyok szervezik a tereket is. Az emberi viszonyok is kérdésessé vagy legalábbis megírandó témává válnak, már csak azért is, mert Fekete verseiben ezek a kapcsolatok igen ellentmondásosak. A család kitüntetett szerepet kap, a lírai én nem csupán kötődéseit, de kötöttségeit is szinte kényszeresen fogalmazza meg a szövegekben: „Anya csak fehérben szeret engem, és aranyosnak tartja, / ha egy kis béka, csiga vagy eprecske van a pólómon; / és azt is szereti, ha nem csapkodom a hajam, / mert allergiás a hajszálakra, és nemcsak a hajszálakra, / hanem a porra, a tojásra, a kékre, a barnára, no és rám is.” (Csak fehérben, 71.) A kimondott vagy kimondatlan szónak tehát így a bántó, sőt nagyon sokszor a bántalmazó ereje kerül előtérbe.

A másik fontos hívószó, ami Fekete kötetében hangsúlyossá válik, részben a fentiekhez kapcsolódva: a valamibe való bele- vagy kivetettség. A kivetettség helyzetei mellett legalább ugyanolyan súllyal jelennek meg a belevetettség nyomai – elsőként a város be- vagy éppen be nem fogadó közege: „Még jó, hogy megállt a metró a Keletinél! / Megállt, kimerült, elfogyott – a pénz, az idő, / a lelkesedés. [...] Nyílt város, Budapest! / Tőled tanultam gyűlölni.” (Kilencvencváros, 30.) Ugyanezt szituálják a párkapcsolatok is, amelyek rendre a magány helyeiként reprezentálódnak a versekben: „Mint a fogaim közé akadt húsdarab, / olyan a szerelem. Le kéne nyelnem, ki kéne / köpnöm, hogy ne mérgezzen. [...] Azért haragszom, / mert annyira nem foglak..., annyira sem foglak / megismerni soha, hogy egyszer megharagudhassak.” (Lenyelni, igen, 32.) A megismerés lehetetlenségének folytonos visszatérő leírásaival Fekete vers-énje egyszerre kerül a viszonyok középpontjába, állandóan a saját viszonyulásait kell jeleznie azt őt körülvevő közeg felé, miközben éppen az állandó beszéd és jelzés közepén válik ő maga magányossá. Végül a család, a közvetlenebb környezet is ismétlődően előkerül a versekben, mint a hipotetikusan elfogadó, de sokszor valójában az el nem fogadó közeg reprezentációja: „Álmok a barátok. Álmok a szeretők. / És egy férfi és egy nő: róluk azt álmodom, / hogy a szüleim. Holtan is öregednek, sárgás- / fehéren, minden ébredés segít legyőzni őket.” (Erőt veszek, 25.) Vagyis szinte soha nem egyértelműek a helyzetek, a szituációk folyton változnak, a lírai én is általában rögzítetlen pozícióból (például: álom) beszél, s ahogy folytonosan változik a közeg, úgy a vers-én is rendre új pozíciót vesz fel nyelvi megnyilatkozásaiban.

A kissé nyomasztó, de semmiképpen nem egysíkú leírásokat olykor apró nyelvi gesztusok törik meg, mint például egy kiszólás az olvasóhoz, ami annyira idejétmúltnak hat a szövegkörnyezetben, hogy valóban hiteles humorforrásként tud működni, s nem lesz mentes némi (ön)iróniától sem: „És most, olvasó, azt hiszed, jön a mégis! / Hogy szeretem a nagymamát, hogy szeretem / ezt a drága kis kertet, és hogy tipegtem-topogtam / benne, mikor gyerekkoromban negyvenöt lépés után / megláttam végre a végtelent. // Hát nem! Mindig utáltam ezt a káposztaszagú / kis udvart [...].” A vers olvasásakor ezt követően újabb tonális váltás következik: „De egyszer elsodor engem egy hullám az Adrián, / ki az öbölből a prüszkölő tenger felé. [...] Mert egyszer alulmaradok, / ahogy alulmarad ő is.” (Királyok földje, 68–69.) Az ilyen jellegű törések mindenképpen a kötet javára írhatók, hiszen pontos érzékről tanúskodnak. Oldás és kötés kettőssége figyelhető meg ezekben az apró (akár még szerkesztői munkaként is értékelhető) momentumokban, végighúzódva az egész köteten, amely arról árulkodik, hogy Fekete könyve kötetegészként is működik.

Érdemes kiemelni azt a néhány kitüntetett képet is, amit újra és újra felhasznál, néha pedig – tegyük hozzá – éppen ezért kicsit el is használ. Két ilyen fontos kép van: a tenger és a szél. Mindkettő nagy irodalmi hagyományra tekint vissza, s ennek veszélyeit nem is mindig tudja elkerülni. Leginkább a tenger-képeket érzem olykor élettelennek, Feketének itt nem minden esetben sikerült olyan tartalommal vagy versnyelvvel feltölteni, amely élővé és hitelessé tette volna a használatát: „Túl sokat aludt a nap. Reggel aztán / visszahőköl a tenger látványnál, a diadalmas / szürkeségtől.” (November végén, 59.) Ezt az alapvetően ismétlődésen alapuló hibát könnyen el lehetett volna kerülni néhány hasonló tematikájú vagy ezt a képiséget középpontba állító vers elhagyásával, még feszesebbé téve így – az egyébként kiválóan összeállított – szerkezetet.

Sokkal kevésbé igaz ez a szél metaforikus képeire. Ezek az állandóság hiányaként, a folytonos mozgás metaforáiként jelennek meg – a kötetcím, illetve a fejezetcímek is ezt jelzik: Kint; Sebbel-lobbal; Bent. Ez utóbbiak is mutatják a folyamatos kettősségek Fekete Anna-féle világát, amelyben egyszerre van jelen a rögzítés, valamint a folyamatos mozgás, elmozdulás igénye: „De hová rohanok, / mit is keresek? [...] Vagy hogy lássam, milyen könnyes / az aszfalt reggelente, érezzem, ahogy az ősz / megsértődik, kíméletlenné fehéredik, és hordja, / hordja a szél az öregség méregcseppjeit.” (Hova is?, 91.)

Érdemes még említést tenni a nyitó- és záróversről. A kezdővers a bibliai teremtéstörténetet idézi fel reflexív/emlékező szemszögből, vagyis nem új teremtéstörténeti perspektívára vállalkozik, hanem annak egy pillanatát idézi fel: az első bárány megölésének elképzelt momentumát: „De hogy kívánhatná / a húst, aki nem ismeri? Hogy akarhatná / a kínlódás extázisát? A mindentudó fák alatt / megroppanó gerinc hangját?” (Ádám, Éva, 5.) A kötetzáró vers talán önmagában szemlélve túlságosan is leegyszerűsítő képekkel és nyelvezettel dolgozik – ugyanígy sajnálható csak, hogy éppen a Robban került a kötet hátsó borítójára, ennél sokkal erősebb és Fekete kötetére jellemzőbb darabot is lehetett volna találni. Ugyanakkor a szöveget összeolvasva az elsővel fontos elmozdulás érzékelhető: a hús testté válik, sőt saját testként reprezentálódik: „A tested az egyetlen. Hát miért tüdőznéd le a sértéseket? [...] Ki ne nyisd a szemed! Ne félj, ne aggódj! Ne kapkodj!” (Egészen, szabadon, 99.) Vagyis a távoli, még történetként elmesélt gyilkosság, egy másik test megölésének képe a kötetzáró versben már személyessé, sőt egyetlenné, vagyis kitüntetetté válik – a test ilyen közeli látószögben történő megfigyelése nem ritka a Fekete-versekben, de mintha nem kapna összességében ennyire központi helyet, vagyis az utolsó szöveget lehet konklúzióként és hangsúlyeltolódásként is értelmezni.

A kritika elején feltett kérdés tehát nem csak metaforikusan érvényes: merre tarthat az a költészet, amely ennyire kiélezi beszédmódját a kettősségekre, a két végpont, a kétfajta viszony közötti elmozdulásokra? Radikálisan új perspektíva? Az eddigiek árnyalása? Egyik megoldás sem lenne érték nélkül való; ami azt már egészen biztosan bizonyítja, hogy Fekete Anna versnyelve egyedi és továbbgondolásra érdemes. Az elsőkötetes jelző tehát nem felmentő retorika az ő esetében, hanem a debütálás szinonimája.

 

A szerző a szöveg megírása idején, 2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának Móricz Zsigmond-ösztöndíjasa volt.

 

„Nem történik semmi történetszerű”

 

(Sirbik Attila: St. Euphemia. Forum Könyvkiadó – Magvető Könyvkiadó, Újvidék–Budapest, 2015)

 

 

sirbik steuphemiaA St. Euphemia című könyv egy a háború közvetett viszontagságaiban tengődő kamasz mindennapjaiból vonultat fel részleteket. Annak ellenére, hogy minden olyan problémát felvonultat (otthontalanság, szerepükre alkalmatlan családtagok, a felnőtté válás rögös útja, a szexualitással való ismerkedés, az agresszióval való folytonos találkozás, a nem probléma nélküli szülő–gyermek kapcsolat, és a hittel, valamint az emlékekkel meglévő ambivalens viszony), amit (ráadásul háború előtt és alatt) egy gyermek, majd egy fiatal felnőtt átélhet, valahogy szinte végig idegen marad. Ez véleményem szerint a kidolgozatlan prózai nyelvnek és a töredékes, fragmentumokból álló elbeszélésmód végletekig csavarásának eredménye, ami alapján az mondható, hogy hiába próbál meg, végül mégsem sikerülhet „generációs kulcsregénnyé” válnia Sirbik Attila első regényének – még akkor sem, ha a szóban forgó generáció tagjainak minden bizonnyal a saját, (keserű) emlékképeikkel (is) szembe kell nézniük a szöveg olvasása során.

A felnőtté válás nehezített terepén mozog az elbeszélő, hiszen nem elég, hogy a már említett problémák mindegyikével meg kell küzdenie, még a délszláv háború pokla is fenyegetést jelent. Kijelenthető ez még úgy is, hogy egy olyan család mindennapjainak apró szegmenseit ismerjük meg az elbeszélő által, amelyek egy háború nélkül is diszfunkcionalitásról árulkodnak. Önmagában már egy bántalmazó apa, egy szexmániás (szintén bántalmazó) nagymama és egy, a valóság elől a hitbe menekülő anya mellett sem könnyű dolog felnőni. A háború azonban csavar még egyet a történeten, mintha csak ez hiányzott volna ahhoz, hogy minden (még ennél is jobban) a feje tetejére álljon. Mindazonáltal az elbeszélő így sem jár be nagyon más utat, mintha nem lenne háború: a lopások, a különféle baráti társaságokba való keveredések, az útkeresés, és a tudatmódosító szerek használata értelmezhetők egyfajta lázadásként, a meglévő életterekből kiszakadni akarásként.

Ezzel együtt a legkorábbi emlékekre történő visszatekintés, a Rovijnban töltött nyarak aranykorként ábrázolt emléke, tény, hogy a háború által válik egy visszaállítandó, ám visszaállíthatatlan állapottá. Míg a családba betülekedő háború minden más elmondott történet alapjává válik – és ezzel nincs is baj, hiszen valahogy fel kell dolgozni a traumát –, és ezáltal fenntartja valamennyire az olvasó érdeklődését, addig a később, már több önreflexióval rendelkező idősebb fiú életébe töredékenként való bepillantás unalmassá, repetitívvé és teljesen általánossá válik – egy két, éppen a katonaságra utaló részt leszámítva. Ez a kötetre nézve még akkor is baj, ha valójában tényleg sok kamasz megy át ugyanezeken, az akkor égetőnek tűnő, ám később átértékelt élethelyzeteken. Az elbeszélő nyelve kiforratlan, ami még a fragmentumszerűség mellett sem tud működni. Kissé disszonáns is, ahogy a különböző jellegű szövegrészletek (történetmesélés, visszaemlékezés, naplórészlet) találkoznak, hiszen egyrészt megtörnek egy kvázi végig működő (sosemvolt) linearitást, másrészt pedig zavarossá teszik a szöveg egészét. Még akkor is aggályos ez, ha ez a szerkesztési elv nagyon jól rávilágít arra, hogy egy egész korszak, a háború, de még egy kamaszkor története sem mondható el úgy, hogy az akkori hatások összessége ne egy kusza, felfejthetetlen összevisszaságot adjon ki.

Sibrik Attila könyvében, még ha a nyelvi megformáltság nem is tökéletes (a stílus is néhol túlzó, máskor modoros, következő alkalommal szépelgő, aztán valamiért céltalanul trágár), azért a háború, a hatalom és az ismeretlentől való félelem, majd az abba való beletörődés érzésének, illetve az annak érzékeltetésére született leírásokat, hogy az ember bármihez tud alkalmazkodni, van, hogy egészen magával ragadóan jeleníti meg. Például rögtön a kötet elején: „Három éve, hogy kitört a háború. Akkor azt sem tudtuk, hogy mi történik. Néhány nappal később hallottuk a rádióban, hogy Szlovénia nem akar többé Jugoszlávia része lenni, mi meg nem akartunk otthon lenni, úgyhogy a határövezetben tébláboltunk, ahol óriási kocsisor alakult ki azon a nyáron, rengeteg volt a külföldi, főleg a német, mind a horvát tengerpartról húzták a belüket gyors ütemben haza, be volt szarva mindenki, legalábbis így utólag biztos vagyok benne, akkor erről sem volt semmiféle fogalmunk, meg arról sem, hogy mi ez a nagy tömeg, hosszan kígyózó kocsisor a határátkelőtől szinte Szabadka központjáig…” (11.) Az egész közösséget átjáró frusztráltság, ami nem ritkán, sőt egyfolytában valamilyen agresszió formájában jelentkezik, a háborútól (vagy valamilyen hatalomtól) való félelem és a vele járó járulékos, az egész országot érintő veszteségek felvázolják – tegyük hozzá, a kortárs magyar irodalomban nem egyedülálló módon, elég csak például Dragomán György A fehér király, Bodor Johanna Nem baj, majd megértem, vagy akár Vida Gábor Ahol az ő lelke című műveire gondolnunk– a háborút követő diktatúra erőszak-filozófiáját.

A kamaszkor említett részleteit felvonultató szövegrészek is magyarázhatóak éppen a fenti körülmények okozta tehetetlenséggel. Nem is lehet egy ilyen állapotot máshogy leírni: ha az alkohol- és kábítószermámor nyomja el azt, hogy a valós problémákat felfogjuk, akkor természetes, hogy a felnövés történetében az lesz az esemény, hogy valaki hogyan tengődött munkahelyről munkahelyre, az egyik kilátástalan napból a másikba. Valamelyest éppen ennek az irracionalitását próbálják sejtetni azok az önreflexív részek, amelyek akár a szövegre való reflexióként is olvashatók. Egy példa: „akkor, ott fogom fel először, hogy a hasonlóságokban miféle különbségek rejtőzhetnek” (85.), bár rögtön így folytatódik: „vagy valami ilyesmi, már nem emlékszem”. (Uo.). De hasonlóképp a dolgok tétnélküliségére utalhat ez a történet folyása szempontjából szintén egy akár kihagyható epizód végén található mondat is: „Visszaintek egy lófaszt. Nem hiszem, hogy bárki is észrevette.” (115.)

Az önmegismerés és önreflexió a fentieken kívül olyan meglátásokat is eredményez, mint a következő szemelvény: „Mostanában túl sokat ismerkedek, flörtölök és dugok. Ez segít önmagam elől elmenekülni, de sejtem, hogy elsősorban magamat verem át.” (123.) És nem sokkal ezután eljutunk a következő mondathoz: „úgy éreztem, nem történik semmi történetszerű, hogy minden összevissza van és kiszámíthatatlan, hogy tele minden kihagyásokkal…” (125.) Itt nemcsak az elbeszélő által saját magára; hanem a szövegkorpusz egészére is vonatkoztatható a reflexió, sőt, ha továbbmegyünk, akkor az olvasó érzései is megfogalmazódnak, annyi kitétellel, hogy kiszámíthatatlanságról nem feltétlenül beszélnék, ha csak az utolsó részre vonatkozó (mondjuk így) narrátorváltást nem nevezem annak. Jenki kvázi-megszólalása üde színfoltként szembeállítja a háború közvetett és közvetlen hatásait, utóbbit nem ismervén kívülállónak titulálva az elbeszélőt, és a szóban forgó eseményeket közvetlenül át nem élő olvasót is. Ha ezt elfogadjuk, akkor mondhatjuk, hogy a már említett idegenségben mégiscsak közösséget vállalhatunk a főhőssel. Egy példa arra, ahogy Jenki átveszi a szót az addigi narrátortól: „Azt mondja [t. i. Jenki], majd beleőrült, hogy nem találta a haverja fejét, ne veszítsd el a fejed, Jenki, mondogattam magamban, aztán, amikor megpillantottam az első nyákos agyvelődarabot, tudtam, hogy nem kell tovább keresnem. Élesen hasított belém a félelem, az egyetlen érzés, ami még megmaradt ezekben a hónapokban, mióta kivezényeltek a Koszovó melletti erdőbe.” (150.)

A St. Euphemia fragmentumai szemelvények egy háború mindennapjaiból, amit egy a saját közösségeiben idegen kamasz tolmácsolásában olvasunk. Neki, mint mindenki másnak (és végül is nekünk is) kezdenie kell valamit a háború tényével, amellett, hogy a saját felnőtté válása is éppen ekkor megy végbe. Az olykor érdektelenségbe fulladó történetek megmutatják a háború láthatatlan hatalmának erejét, azt a tehetetlenséget és szorongást, amit egy egész ország vagy egy generáció átélhet. A nézőpontváltás jót tesz a regénynek: a háború viszontagságainak új nézőpontja megmenti a szöveget, ami ha már a kamaszkor univerzális problémáit nem is tudta jól feldolgozni, az olvasás közben érzett idegenséget (paradox módon annak felerősítésével) végül talán mégis feloldja egy kicsit.

 

Fortepan: fényképek metaforája

 

(Rakovszky Zsuzsa: Fortepan. Magvető Kiadó, Budapest, 2015)

 

 

rakovszky zsuzsa fortepanRakovszky Zsuzsa kilencévnyi kihagyás után újra verseskötettel jelentkezik, folytatva a korábbi munkáira is jellemző kifinomultságot. A könyv két részre tagolódik: első ciklusa, a Napéjegyelőség a Fortepan-versek megírása előtt keletkeztek, a második a címadó Fortepan. Az előbbi ciklus hangja leginkább prózai, csupán a szonettek mutatnak mást. Ez egyrészt utal a korábbi prózai köteteire (regények, novelláskötet), másrészt jelzi az áthidalhatóságot: próza és költészet között nincs határ, a szerző ezzel is jelzi: életművét határozottan, eltervezve folytatja. A Fortepan ciklusban a nyolcsoros strófák uralkodók. Rakovszky vallomásos, bölcselkedő versei most sem hagynak cserben.

A Napéjegyelőség kezdő versei (A pszichológusnál; Egy esküvő; Dal) Ferencz Győző legutóbb megjelent novellaversei mellett Petri hosszúverseit is megidézik, a Rakovszkyra jellemző bölcselkedő hangon. A Fortepan fotógyűjtemény metaforikusan már itt, ezekben a versekben is megjelenik. Az elbeszélő lírai én ekphraszisz jellegű tárgy- és környezetleírásai olyan mélységekbe viszik el az olvasót, melynek során az emlékek megelevenednek; a versek külön ciklusba tagolódnak, de már előképet eredményeznek, rávezetnek a Fortepan-versekre: éppen ezért kaphattak helyet a kötetben.

Ezek közül az Elrabolt lány és a Ballada elliptikussága, az Istennel folytatott különös párbeszéd korábbi kötetéhez, a Visszaút az időbenhez nyúlik vissza. Az Elrabolt lány az amstetteni vérfertőzés áldozatának monológja. A balladai versnyelv, amire az elnagyolt képekre („jön évre újabb év, jön napra nap”) archaizáló sorok válaszolnak („úgy élek itt, mint holtak közt a holt”). A megszólított az elrabolt lány anyja, miközben Istenről beszél félelemmel és könyörögve kérdezi: „ Anyám, anyám, miért hagytál magamra?”. E könyörgő hang mögött ott áll Rakovszky is, aki irgalmas versének megidézett alakjához, nem gyötri versében tovább, nem történetének szörnyűségén csodálkozik, hanem az emberi lét milyenségéről kérdezi Istent. Ezzel szemben a Ballada Goethe egyik klasszikusának ritmusában, dallamában (A rém király) íródik meg. A vonulás, a megőrülés kitapintható: „Erika át a parkon / lépked hazafele, / agyában rossz kavargás, / vad terek dzsungele”. Míg a vers zárlata szinte lecsap az olvasóra, figyelmeztet, megzavar: „Ki nem jött meg, a részét / a hűtőbe teszik. / Új filmet töltenek le, / sms érkezik”. Kiváló átmenetet képez ezzel a soron következő, nagyhatású ciklusához, a Fortepanhoz.

A Fortepan Magyarország legnagyobb, leghosszabb időt (1900‒1990) átfogó, online fotógyűjteménye. A fényképek helyszínei változatosak, más-más tájegységből, más-más korból származnak, amelyeken egyszerű emberek láthatóak. Hol napi rutinjukat végző középnemzedék, hol egy fontos pillanatot örökítenek meg, hol csak egy kirándulás, szabadság személyes tere elevenedik meg. Ezeket maga az archívum fogja egybe. És nem utolsó sorban a színük. Nem egészen fekete-fehér fotókópiák ezek, mintha egy egységes szűrőt kaptak volna. Talán ez is rásegített arra, hogy sokakra nagy hatást gyakoroljon. És elkezdődjön egy mítosz, egy legenda kiépülése. Rakovszky elsők között vetette papírra a gyűjteménnyel kapcsolatos költői reflexióját. És azt se úgy, ahogy mások tették. Hiszen a Fortepan csak kiindulópont volt számára, a versek alapját ez a metafora hatja át. A gyűjtemény elrendezése, folytonossága az időszalag, amire a szerző is felépíti a verseit. A különböző évekből származó emlékképek verseiben önállóan, önéletrajzi elemekkel megtűzdelt valódi fényképekké manifesztálódnak. Nem tudjuk róluk eldönteni, hogy a gyűjteményből származnak, vagy a szerző emlékei jelennek meg előttünk. Saját címkéket gyárt, amikkel felruházza verseit, amelyekben elvont szavak is megtalálhatóak: múlt, történelem, reménytelenség, felejtés, remény. Ezek jelzik leginkább az olvasóknak, hogy a versek olvasása után nem biztos, hogy rátalálunk a szóban forgó képekre.

Az Erdő leírásokban gazdag, pontról pontra látni a fényképet, miközben vízió szerűen ott a lélek is: „Kopott villák, egy Lila-lak, talán / egy hajdani sör- és malátagyáros / testté lett álma, északi falán / futórózsával, kis kerek toronnyal, / verandával, hol délben kurta árny / találkozik sötét diófalombbal”. Nyelvezete leginkább az újholdasokéhoz hasonlít, klasszikus lüktetésű. Mégis a prózaisága mögött kicsit hiányolható a líraiság, ami magáévá tenné a teret. „Mert minden víz álombeli vizek / testvére, végtelenség jelképe, halhatatlan / lények kék lakhelye, az elveszett / magzati éden a tudattalanban.” – kezdődik a Víz. Mintha Szymborska azonos című versének kezdősorait olvasnánk. Rakovszky filozofikusabb hangja emellett új tereket nyit meg. A különösen szép leírások mégis egyszerű képek leírásai. Ez a máshogy látás teszi olyan izgalmassá a kötetet. De hogy ez a színes, kifinomult költői hang mennyire indokolt, jó-e az olvasó számára, azt nem tudjuk eldönteni. Ugyanis magabiztosan versel Rakovszky és ez a magabiztosság felveti azt a kérdést, hogy mennyire élhető át? A Fortepan-képek stílusban, beállításban változatosak, leginkább múltidézők. A szerző ellenben többször mitológiai képeket hív elő, majd akár a kés, elvágja azt és leírásba kezd. Jelen esetben a magzati metafora után csempéről csempére leírja az uszodát. A drámai megkomponáltság miatt az olvasó valami kiteljesedésre vár, de a vers nem mozdul ki a medréből.

Mindeközben tovább olvasva a címkétlen Fortepan-verseket, egyre jobban kiérződik egy másik sík is. Ugyanis Rakovszky emlékverseiben egy politikától átitatott Kádár-korszak, a kommunizmus is megjelenik. Nem olyan domináns, mint Petrinél, de tárgyaiban, tereiben ott van. A Cirkusz, éjszaka című versben egy vándorcirkusz sátrát láthatjuk a panelházak között. A rendszerváltás előtti kisemberek szórakozását a cirkuszok adták. Letelepedtek platóskocsijukkal, körbevették a sátrat az élő állatok ketreceivel, és a kihasználatlan réten emberek százai jelentek meg. Erről persze sokan írtak már, de Rakovszky rejtélyes költői nyelvezete annyira kifinomult, hogy egy-két egyszerű sora már-már ironikussá válik: „Különben néma csend.”; „Most csönd van és sötétség”. Majd a vers zárlatának bölcselete a szerzői stílust is reprezentálja: „Mögöttünk a sötétség táguló / méhében tejfehér, halott virágok úsznak, / mit sem tudva rólunk és önmagukról”.

A Tárgyak című vers az emlékőrzők története; a tárgyak nem csupán díszletek, azaz nem a leírást segítik, hanem a jelenetek főszereplői. „Csillagképek a gyerekkor egén” – hangzik el, mintegy következtetés a strófa végén. Majd ahogy Andersen meséiben, itt is a ruhák összeköthetők a szokásokkal. Mint például a matrózruhákról vagy a fenyőfaállítás magyar hagyományairól olvashatjuk a versben. Aztán definiálja is azokat: „minden tárgy az idő gyümölcse, és / sötét magként hordozza belsejében / létének előzményeit”. Egyre közelebb és közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi magunk is tudjuk, mit jelent a Fortepan.

„Boldog békeidők” – hangzott a vasfüggönyön túli országokbeli emberek szájából, jelmondatként a kommunista időkben. Ezt adta címéül Rakovszky is annak a versnek, amelyben a régi családi fotóalbumok elevenednek meg. Nagyszüleink, szüleink, testvéreink mosolyognak vissza róluk a bérelt vagy kölcsönkért fényképezőgép túloldaláról: „Ülnek a szürke, léten túli fényben, / árnyak: már nincsenek, csak látszanak”. Nem egyszerűen a beállított képeket jellemzik ezzel, hanem a korabeli fényképezést is. Majd később így folytatja: „S mint fiók mélyében őrzött / öreg ruhák, esett szét a jelenben a múlt / lenyomata, szokások s szabályok bonyolult / akadályrendszere vágy és teljesedés közt”. Amellett, hogy a Fortepan-gyűjteményt metaforává avanzsálja, emellett elemezi, kiértékeli azt. Így valahol olyan érzésünk van, mintha Susan Sontag fényképezésről írt könyvét forgatnánk, temérdek szemléletes példával, Barthes-féle tárgy- és fényképelemzésekkel.

A ciklus második fele koherensebb, mindez a verscímekben is megmutatkozik. Mint korábban írtam, a Fortepan-gyűjtemény címkékkel ruházza fel az archívumban fellelhető képeket, a gyors és okos kereséshez. Ez a keresőmechanizmus jelenik meg Rakovszky verscímeiben is, annyi változtatással, hogy elvont fogalmakat is bevon, amelyek nem feltétlen szerepelnek a versekben. Az emlékek homályos volta ezzel a finom jelzéssel valósul meg. De amíg a korábbi versek megfoghatóbbak voltak, addig a címkés versek már kevésbé. Nehezebben megragadhatók. Annyira kicentizett, tűpontossággal megírt szövegek ezek, hogy csak addig élnek igazán, amíg olvassuk őket, de utánuk pusztán a pillanat és az érzés marad meg: „A Bécsidomb felett / fémes felhők, az az alkonyfény az Ikva / ipari szennyvizektől szilvakék / hullámain nyüzsgő arany halikra, / az esti fénytöréstől tarka ég / szilánkos visszfénye”. Olyan, mint a szilvakék szennyvíz vagy az avas remény rendkívül kifejező jelzői nem csupán egyedivé teszik Rakovszky korántsem könnyed, sűrű költészetét, hanem tapinthatóvá is. Tulajdonképpen így jutunk el ahhoz, hogy mi magunk is a fényképeket szorongatjuk édesapánk rég nem használt irattartó táskájából elővéve.

Rakovszky Zsuzsa: Fortepan című kötetén látszik már, hogy szerzője egy korábbi nemzedék képviselője. Nem csupán a megélt tudás olvasható ki a verseiből, hanem az, hogy egy újkori archívumot, a Fortepant úgy tudja beemelni a költészetbe, hogy bele tud simulni korábbi munkáiba, mégis az a versnyelv, ami talán Heaneyre, Hardyra vagy Miłoszra emlékeztet, még van jövője, még mindig friss és rendkívül tömény. Mindamellett ezeket az ekphrasziszokat nem lapozzuk át olyan gyorsan, elfeledve a megörökített pillanatukat, mint a manapság okostelefonokon készült temérdek esemény-, élmény- és családi fotókat. Mert ahogy Susan Sontag írja A fényképezésről című kötetében: „Egy fotó megfellebbezhetetlen bizonyítéka annak, hogy egy bizonyos dolog megtörtént. A kép torzíthat; mégis mindig megmarad a föltevés, hogy létezik vagy létezett valami olyasmi, ami a képen látható.”