Archívum
ico impressum ico archiv  ico search ico user

 Támogatók: gyoremblema l  nka little

 

Proleptikus gyűjtemény, avagy a folytonos mozgásban megmutatkozó líra

 

(Kukorelly Endre: Mind, átjavított, újabb, régiek. Libri Kiadó, Budapest, 2014)

 

 

kukorelly mindA Kukorelly Endre irodalmi munkásságáról írt szövegeknek már a címe is beszédes: „Ingajáraton a konfesszió és a fikció két partja között” (András Sándor), „Trial and error” (Balázs Imre József), „Műnemi és műfaji transzformációk” (Harkai Vass Éva), „Monumentális töredékek” (Németh Zoltán), „A szó és a mondat poétikája között” (Odorics Ferenc). S a Farkas Zsolt-monográfia (1996) után írt könyvek címe is hasonló: Az otthonos idegen (András Sándor, 2011), Szív és nők, igen és nem (Harkai Vass Éva, 2012). Ez a költészet tehát, úgy tűnik, ambivalens szópárokkal vagy szintagmákkal írható körül, a címek valamilyen köztesség-állapotra reflektálnak, mind a megszólalás mikéntjének formai, mind tartalmi változásai, alakulásai tekintetében. Farkas Zsolt is erről tudósít kötetében: ez a művészet szerinte egyszerre elszakadás és visszatérés, elit és populáris, játékos és komoly, benne van az én és a másik, a helyesség és a helytelenség, a szemérmesség és a magamutogatás. Továbbá provokatív és konzervatív, hagyományos és újító, totálisan értelmes és egyúttal értelmetlen, az explicit és az implicit határán mozog, illetve a líra és próza közötti átjárás jellemző rá. E könyv születésekor az eddigi életmű fele sem volt még kiadva, mégis máig evidens, feltörhetetlen alapkövekké váltak ezek a kijelentések. 

A rekollekció és az újraírás kritikai aktusa már az Egy gyógynövény-kert (1993) idején jelentőssé vált, ami száz vers újraközlését vitte véghez. Kukorelly lírája a kezdetektől önreflexív: szembesít és számvetést tart, miközben az útonlét móduszára hívja fel a figyelmet. Folytonos a feszengés, a nyugtalanság, az elégedetlenkedés, de éppúgy jelen van a nyomot hagyás, mint a minél jobb nyomot hagyás igénye is. Egy darabig lehet ugyan halogatni a kötetpublikálást, egyre közelebb kerülve a vágyott színvonalhoz, s visszatartani addig, amíg nem érzi az ember vállalhatónak, amit létrehozott – így halogatott Petri is, mert „József Attila után nem lehet verset írni” –, de egy idő után talán erősebb a kitörni vágyás akarata, mint a felülvizsgáló igény. József Attila első kötete 17 éves korában jelent meg, Petrié 28, Kukorellyé 33. Kukorelly sokáig kivárt, a rendszerváltásig három versfüzete jelent csak meg, majd a gát áttörését folyamatos könyváradat követte: prózák, esszék és versek, egymást váltva. Kukorelly több mint húsz kötetének legalább a felével nincs megelégedve, pedig írásmódra vonatkozó alapvető szemléletváltás ezekben nem történt: a később újraírt versek első változatain is kiviláglik a tudatos építkezés és rendszerezés gesztusa, „[p]atikamérleget használ, és ráteszi még a szóközöket is.” (Németh Gábor: Ha megy, mi van az alatt. Nappali Ház, 1991/1−2.) Sokszor már-már jelentéktelennek tűnő tipográfiai változások, névelők és kötőszavak cserélése, elhagyása vagy tördelésbeli újrarendeződés történik (Kukorelly fontosságot tulajdonít ezeknek a minuciózus változtatásoknak is), máskor az új kötetkompozícióban elfoglalt helyhez alkalmazkodás, az újracsoportosítás miatt esik át fésülésen egy-egy szöveg vagy épp az idő múlásával előbukkanó hibák kiirtásának kényszerítő igénye munkálkodik (a korábbi változatokat eltörölni, felülírni, átértékelni, túllépni vágyás). Ha abból indulunk ki, hogy minden szöveg szövetszerűen működik, akkor a korábbi verziók is újraírások, összefércelések, s így minden mű eleve kollázsként (kommentárként, citátumként) értelmezhető – véli például Antoine Compagnon vagy Roland Barthes. Kukorelly a tárgyalt kötet összeállítása során a szerző (auctor) mellett a lejegyző-másoló (scriptor), az elemző-jegyzetelő (commentator) és a gyűjtő-szerkesztő (compilator) köntösét is magára öltötte a cél érdekében (mert belső kényszer javítani a hibákat), de nem szívesen tette (mert nem jó visszatérni). A fülön azt olvashatjuk, hogy a szerző amellett, hogy költő és író, „volt többek között sorkatona, kézirattáros, szerkesztő, újságíró […]” is. Az ezekhez kötődő feladatok közös halmazában ott található a rend – a rendszerezés, a rendkeresés, a rendszeresség, továbbá megbízhatóság, a fegyelem és a figyelem igénye. Kukorelly eddig megjelent válogatott versei is új rendbe helyezték az életmű darabjait, némiképp át is írva azokat, ez a kötet azonban (nyolc évvel a Kukorelly Endre legszebb versei után) a rekollekció rekollekciójának tekinthető. A darabok permutációja nem kronologikus, Kukorelly nem kötetek szerint halad, a versek összekeverednek és újrarendeződnek, kis tükrökként, mint a kaleidoszkóp darabjai. Az így létrejött is csak egy lehetséges változat: a kaleidoszkóp által mutatott kép pillanatnyi villanása. Az ismétléses permutációk száma egy ilyen terjedelmű lírai életmű esetén szinte végtelen.

Egy-egy szöveg jelentését minden átrendeződés árnyalja: a kötetben elfoglalt hely, s a szomszédos versek hatással lehetnek az egy-egy szövegről kialakuló interpretációinkra, tükröt tartva, hiszen „[a]z írás tükör.” (7.) Ezzel a versmondattal indul az ELSŐ KÖNYV, amely egyetlen lírai darabot tartalmaz, a felütésként szolgáló, ars poétikus Vojtina-redivivust (2003). Ez nemcsak újjáéleszt vagy újra feldolgoz, hanem betagozódik egy folyamatba is, továbbviszi az esztétikai tapasztalat és a költői mesterség már Arany János művében felmerülő („Győzz meg, hogy ami látszik, az a való: / Akkor neved költő lesz, nem csaló”), majd József Attila lírájában („a költő sose lódít: / az igazat mondd, ne csak a valódit”) ismét tematizálódó problémáját. A Kukorelly-vers a citátumokat mottóként használva hozza mozgásba a hagyományt. Az intertextusokkal teli verstest ugyanakkor túl is lép önmagán: a működésmód nem öncélú, inkább leltárként szolgál ahhoz, hogy a szöveg feltárja: problémái, attitűdjei költőgenerációk óta magunk előtt gördített kérdések, amelyekre az éppen aktuális jelen időben adott válaszaink mindig kissé módosulnak, és sosem kizárólagosak. A költészet viszonylagos, az esztétikai elvek és a költői nyelvek folyamatos mozgásban jönnek létre, koronként és szerzőnként, s mint látjuk: kötetenként, versenként is formálódnak, így nincs egy örökérvényű, végleges fogódzkodó.

Az első vers elbizonytalanító, kibillentő és a tézist már anticipáló attitűdje után enumeráció jelleggel vonul fel a MÁSODIK KÖNYV száz, szigorú mércével kiválasztott verse („összegyűlt már / minden, ami majd elkisér” – Előcsarnok, 15.), ezek mint a lírai életmű legjobbjai, demonstrálják e kötet létjogosultságát. A korábbi verseskönyvek mindegyike helyet kap néhány művel: A valóság édessége (1984), a Manière (1986), az Én senkivel sem üldögélek (1989), az Azt mondja, aki él (1991), az Egy gyógynövény-kert (1993), a Kicsit majd kevesebbet járkálok (2001) és a Mennyit hibázok, te úristen (2010) is bemutatja kiemelt darabjait. Az átírást még a klasszikus, kötetcímadó versek sem úszták meg, A valóság édessége című darab utolsó sora például „de nem figyelnek oda.” helyett az új változatban a nyomatékosabb „de senki nem figyel oda.” lett. Az Azt mondja, aki él néhány kötőszó elhagyásával sűrűsödött: „[…] Azt mondja aki él, hogy lenni csak, / egy kicsit is lenni nem lehet. / Az élők, ahogy vannak, lépkednek / csak, mint a gép. Lépnek úgy, / mint a gép. Mint a gép, Uram.” (50.) A vers rengeteg konnotációt magában foglal, a politikai olvasattól a performatív iterációs alakzat által létrejövő imaként értelmezhetőségen át a fiziológiai elemzésig (amelynek során például az élő szervezet mechanizálódásának vizsgálata, s az ismétlés által létrejövő mintagép magyarázata is megtörténhet).

A HARMADIK KÖNYV-ben a legújabb versek tárulnak elénk, amelyek létére a borító tipográfiája nyomatékosan felhívja a figyelmet: a betűk az újabb szóalakban a legnagyobbak, majd ezt méretben a mind, kisebb betűvel az átjavított és a régiek követik. A hangsúly eszerint legnagyobb arányban az új versekre kellene, hogy essék? Az újabb versek ciklusában, vagyis a Hegesztés, heg, Hegel, hegedűtok alcíműben a címadón túl tizennégy vers szerepel, amelyek 2010 és 2014 között keletkeztek. Ez a rövid ciklus tartalmában mintegy összefoglalása az egész kötetnek, s ezzel együtt a lírai életműnek. Megerősíti, hogy három évtized múltán is (alapjaiban) ugyanaz a fontos – bár kiegészül az öregedés és a visszaemlékezés egyre mélyülő szólamaival –, visszatérő közege a kert („ez a kertem. ez hullott alma. ez fa, ez meg bokor. / Ülök a kert / közepén, szeder is van.” – Lassan halni, 173.), a politika (Döntés a napirend kiegészítéséről), a nők („behoz / tuk a csavot mert / csajozott baszd meg” – Hegesztés, heg, Hegel, hegedűtok, 158.), a szociális részvét („összeszorul a szíve” – Hegesztés, heg, Hegel, hegedűtok, 159.) vagy a foci és a hit (Mindent Kiveséző Jóisten. 3x17 sor). Az önvizsgálat („majdnem mindenhez azonnal / hozzászokik, öröme / közönybe / vált, használ, elhasznál és megun akárkit, / kicsordul tőle / a könnye” – Élet és nem ezeket ismételgetik 13/10/10, 155.) és az önreflexió („ez most nem metafora” – Kék, jó, szép, nagy, hosszú, hibátlan, 168.; „és nincs túl nagy kedvem verset irkálni” – Mindenhez közelebb, 176.) pedig fontos összetevője az emlékezés és (re)konstrukció, rekollekció működésmódjának, amely által az egyes, különálló darabok össze is függenek egymással: noha „[t]örött / a kép, de nem nagyon.” (Pálya). A Most jó és a Túl sok mintha egymásra felelne: „kipakolom / a hűtőből a- / mit tegnap betettem,” (164.); „tenger sokféleség fakad / mindabból, ami egykor egy vala,” (161.).

A négy részből álló Hegesztés, heg, Hegel, hegedűtok a heg szótőből kiindulva fűzi egymásba asszociációs láncait. A négy rész zárójelbe tett címei és a négy heg-gel kezdődő szó a főcímben arra sarkallják az olvasót, hogy ezekkel összeolvassa a darabokat. A heg mint a sebek után maradó, elsősorban esztétikai nyom, var, a hatások és az emlékek elűzhetetlenségét mutatja meg. Az első rész Nemes Nagy Ágnest idézi: „en en á húsz / éve meghalt […] ha erre / gondol megáll / leül eláll kicsit a / szíve / szívverése”, mint Tóth Krisztina Hála-változata („Nemes Nagy dolgot! […] mennyi kanyargó seb, mi nem heged be”), amely az elődök eltörölhetetlen hatását tematizálja, talán éppen József Attila vérköreire és az Óda „[m]int alvadt vérdarabok, / úgy hullnak eléd / ezek a szavak.” egységére utalva. A heg mint a gyógyuló seben keletkező, váladékból és vérből képződő, megkeményedő barnás réteg, var jelentést is magában hordozza, mindenképpen a gyógyulás, a sérülés utániság állapotára utal. A második rész proleptikus módon vetíti elénk a hegképződést, hiszen a heg egy már gyógyult sebre, egy új kötőszövet létrejöttére utal, itt pedig a fizikai sérülésről („elsodort / baszd meg a troli / ki kellett hivni / kihivta egy no / a mentot bevitt”) és az önironikus lelki sérülésről, kudarcról értesülünk. A megemésztés, a sebből hegképződés a vershelyzet szituációjához képest egy következő lépés lesz. A Hegel névvel összeolvasható harmadik rész a sírást viszi színre, annak előtörését és abbahagyhatatlanságát. Hegel, aki filozófiájában a zárt műalkotásra épít, talán a versvégi lezáratlansággal hozható összefüggésbe: a szöveg az abbahagy szóval, csonkoltan végződik („aztán elég jó lett aztán abbahagy”). Ugyanakkor, ha az előző rész ékezetnélküli nyelvezetéhez hasonlóan hegelként olvassuk ki a szót, akkor a ’heget képez’ konnotációja is felismerhetővé válik benne. A negyedik rész a sírás helyett az összeszoruló szívet ismétli refrénszerűen a városi tér bejárása és szemlélése közben, amelyben a hegedű összeolvasható a sírással, illetve a tok az utcazenészek elé kirakott perselyként idéződik meg az aprópénz emlegetése révén („egy nő kijön a boltból / és számolgatja az aprópénzét”). Mándy Iván is eszünkbe juthat, akinek prózájában folyton felbukkan a hegedű, hasonló kószáló, utcai leírásokban, szituációkban is.

Az eddig megidézett magyar elődök mellé odakerül Hölderlin neve is. A negyedik és ötödik könyv ugyanis – amelyek kevésbé újrastrukturált, de mégiscsak újraírt ciklusok – két kötetet idéz fel: a H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.-t és a Samunadrágot. Az előbbi 1998 és 2014 között keletkezett, ez a kilencbetűs című ciklus kilenc, egyenként kilenc versből álló alciklust tartalmaz, amely versek mindegyike a citált költő nevének egy-egy kezdőbetűjével van megjelölve – így olvasható össze Hölderlin neve akrosztichonként az egymás után következő versek címéből, mind a kilenc ciklusban. Ebből az okból kifolyólag e ciklus darabjai nem kombinálódtak új felosztás szerint egymással vagy más versekkel, azonban az egyes darabok itt is formálódtak. A ciklushoz fűzött magyarázat szerint Kukorelly nem idézi, hanem használja Hölderlin német szövegeit, amelyek ért(elmez)ése nem feltétele a megértésnek. Hozzáteszi ugyanakkor ezt a mondatot is: „A könyv megjelenése után is dolgoztam a verseken, javítottam, cseréltem.” – valószínűleg nem az egykori Hölderlin-kötetre, hanem a jelenleg tárgyalt gyűjteményre utal, mint ahogy a HATODIK KÖNYV-höz tartozó jegyzet sem csak az utána következő részre reflektál, hanem explicite például a MÁSODIK KÖNYV egyes darabjaira is (ráadásul a megjelenés utáni revideálás az egész kötetre fennáll, nem volna szükséges kijelenteni egyedül e ciklusra értve). A magyarázatok kizárólag a tartalomjegyzék egyes részeiben bukkannak fel, maguk a ciklusok nem tartalmazzák azokat, mintegy rejtett elő- vagy utószóként, használati utasításként olvashatók össze. 

Ezáltal az üzenet különlegessé válik, ugyanis az olvasót előre tájékoztatja a nyomtatott szöveg utáni tevékenységéről, ráadásul múlt időben, ahogyan – autoreferenciálisan olvasva – a fenti tényről nem írhatna a megjegyzés írója a kötet megjelenésének időpontja előtt. Tehát egy olyan jövőbeli tevékenységről számol be, amely számunkra a jelenben már leírható a múlt idő fogalmaival, mert már a múlt része (vagy még mindig tart). Ez a kulcsmondat egyszerre kelti a megelőzöttség és a retrospekció látszatát, mégis inkább proleptikus, előretekintő az emlékezet, a köteten túlmutató kontextusokra utalásként, instrukcióként értelmezhetjük. Ez az üzenet kivezeti az olvasót a könyv lezártságának képzetéből, s felkészíti tartalmának újabb, lehetséges jövőbeli változtatásaira, arra, hogy – ahogy az összes eddigi – ez a kötet sem tekinthető lezárt műalkotásnak. Az itt közölt, újraírt darabok is csak (legalább) két lehetséges jelentés közötti állapotot tükröznek, a közöttiségben billegve saját eseményszerűségükre hívják fel a figyelmet, azt mutatják meg, mennyire képlékeny egy-egy műalkotás határa.

A Komolyabb dolgok hat és háromnegyed éveseknek alcímű Samunadrág (2005) pedig azért kivételes, mert az összegyűjtött versek között ritkán szoktak szerepelni a költők gyerekversei. A Samunadrág elé fűzött magyarázat viszont átvitt értelemben akár az egész kötetre alkalmazható: „minden összemegy. Meg vissza, le és föl” (427.) – talán azért váltak a gyerekversek is a kötet részévé, mert az identitásnak része a gyerekkori tapasztalás is, s itt mintha a hat könyv által egy férfi hat évtizede summázódna. Ugyanakkor a könyvekre osztás mindenképp előhozza a Biblia képzetét is, s ezáltal valamiféle univerzalitásra, összefoglalásra, kinyilatkoztatásra törekvést is magában hordoz az egyébként a Biblia fizikai súlyával vetekedő kötet. A jó gyerekversek tulajdonképpen jó „felnőtt versek” is, tehát ezek egy ilyen gyűjtemény részeként még inkább átértelmezhetők, mint a többi vers.

Ami ezután következik, az a száz legjobb versen túli költemények összesnek tekintett gyűjteménye – elhagyva néhány, ma már nem vállalhatónak érzett darabot. A Minden egyéb (19682014) címet viselő HATODIK KÖNYV szintén önreflexív magyarázatot tartalmaz: „Néhány darabhoz nem nyúltam. Többnél minimális változások történtek a központozásban. Legtöbbet eléggé átírtam, többet radikálisan, így történt a MÁSODIK KÖNYV egyik-másik darabjával is. Néhány verseskönyvben megjelent kínos-reménytelen darab [itt felsorolja, mik ezek] egészen kimaradt, felejtsük el, mások más (próza-, illetve esszékötetekbe kerültek.” (430.) De vajon lehet-e egy egyszerű „felejtsük el” felszólítással befolyásolni az emlékezetet, képes-e ez a kijelentés performatívvá válni és affirmatív cselekedetet működtetve eltörölni olyan korábbi szövegeket, amelyek már nyomot hagytak az irodalom testén? Foucault így ír a könyvről mint az írott mű megjelenési formájáról: „hiába mutatkozik […] kézbe vehető tárgynak […] egysége változékony és viszonylagos” (Michel Foucault: A tudás archeológiája, ford. Perczel István, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2001, 33.), Hans Ulrich Gumbrecht szerint pedig minden mű értelmezése a kiadással kezdődik, a filológiai tevékenység ugyanis nem pusztán kiegészítő funkcióval bír. (Gumbrecht, H. U.: Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls im wissenschaft lichen Umgang mit Texten, ford. Joachim Schulte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002, 15.) Ezzel együtt felmerül a kérdés: vajon megtörténik-e egy szöveg lezárása, rögzítése a publikálás során, révén? S a javított, újraírt szöveg vajon ugyanannak a szövegnek, egy másik szövegváltozatnak vagy új versnek tekinthető-e?

A hagyományos értelemben vett újraírás (a saját mű újragondoló, javító, átíró attitűdje) a 21. századi költészetben olykor a meglepetés erejével hat, nem szoktunk hozzá, azon túl, hogy az eredetileg folyóiratokban megjelent versek első kötetbe gyűjtésekor egységesítés, emendálás szokott történni. Pedig régi hagyományokhoz nyúlik vissza az átírás: a 18–19. században mindennapos jelenség, Csokonai például három-négy verziót is hagyott maga után verseiből, de Kazinczyról is tudható, hogy szinte összes költeményének több változata létezett, még ha nem is jelent meg mind nyomtatásban. A filológia általában az ultima manus elvét követi, ami az utolsó nyomtatott, a szerző által jóváhagyott szövegváltozatot preferálja (ez megfelelne Kukorelly vágyának), de a klasszikus kritikai kiadások feltüntetik az esetleges változtatásokat is, egyúttal eldöntve, melyik szövegváltozat tekinthető hitelesnek, alapszövegnek (editio princepsnek). Az elmúlt néhány évtizedben már genetikus szövegkiadások is készültek, amelyek a különböző szövegváltozatok együttes és egyszerre történő olvashatóságát tűzték ki céljuknak – ilyen H. W. Gabler Ulysses-kiadása, s hasonló igényű a Stoll Béla által közreadott József Attila-összes is (szintén 1984-ből), bár ez utóbbi a variánsokat csak lábjegyzetben közli. Az át/újraírásra tehát vannak példák a 20. századból is, Szabó Lőrinc is átírta negyvenévesen az első négy kötetét: „az idő nem dönt el semmit, mert valószínűleg én döntök el mindent” – írta e gesztus kapcsán Kukorelly (erről lásd Kukorelly Endre: Szabó Lőrinc I., Élet és Irodalom, 1997. március 28., 17.), amely – Kulcsár-Szabó Zoltán szerint – „a múltnak a változó időbeli perspektíva által kikényszerített folytonos újrateremtéseként írható le és amelyre az átírások mellett elvileg a húszas években írt költemények felvétele az 1943-as Összes versei számára összeállított új, Régen és Most című ciklusba éppúgy alkalmat kínál, mint ahogy a Tücsökzene önidézetei, illetve – egyáltalán – kompozíciója is idesorolhatók ebből a szempontból.” (Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. Ráció Kiadó, Budapest, 217.)

Nemrég megjelent Gergely Ágnes Viharkabát (2016) című verseskönyve, amely az első kötettől (Ajtófélfámon jel vagy, 1963) veszi végig az eddigi verseket, jelentős szűréssel. Néhány éve Térey János is megújította első kötetét, a Szétszóratást (1991), annak 21. századi önmaga nézőpontja, érettsége és igénye szerint, sok analeptikus változtatással. Ebben nagyobb cserék is fellelhetők, míg itt a nyelvmegújítás és tartalmilag is a jelenkori világhoz igazítás a cél, az emlékezés közbeni, megváltozott nézőpontra történő ráismerés, Kukorelly számára inkább a pontosítás, a lehető legadekvátabb és redukáltabb, hibákat mellőző változat megtalálása. „Az életet barátom szétszórja itt az élet.” – idézi Szép Ernőt Tandori Dezső a Kukorellyről és átírási mechanizmusáról szóló írásában. (Tandori Dezső: Az életet barátom szétszórja itt az élet (Jó sok minden - na, és reméljük, főleg ő maga – K. E.-ről). Alföld, 1993/4, 31‒40.) A szétszórás az új elvek mentén való összeillesztést is magában hordozza Kukorelly líraműködésében, benne van a rendre, a rekollekcióra törekvés. Az egyes versek eseményszerűségükben mutatkoznak meg, egy-egy kötetkompozíció darabjaként más áthallások és összefüggések mentén válnak értelmezhetővé. A módosulások a korábbi kötetekre is visszahatnak, képesek hálózatszerűen működni. Ezt a mechanizmust már a legelső kötet hátsó borítójának leírása („ahol lakom, romantikus a táj, az egyirányú úttestet gyalogjárdák övezik. Most tataroznak a környéken, szépül a város, és jó nagy zörejt kelt mindenki.”) megelőlegezte. Ez a tudatos huzalozottság a versekben is tematizálódik: „Gyakran ugyanazokat mondom el, / és ugyanúgy mondom el nekik, mert / egyszerűen ilyen ez a gépezet. // A ruházatom összefog. / Összefüggök egy csomó dologgal.” (A valóság édessége). Ez a sokszor gépiesnek ható, egyszerre neoavantgárd és posztmodern örökséget tömörítő iteratív szövegkorpusz az újraírás, a szöveghatárok és az ismétlés problémája által mindvégig a kimondás dilemmája körül kering. Az én kizárólag performatív módon, az újra és újra elbeszélés által és annak során létezik – a gondolat pontos megfogalmazhatatlanságának és folytonos újrapróbálkozásának kísérletei közben. Az énkonstrukció leképezéseképp a vers sokszor töredékes vagy szándékosan halmoz hibát hibára, mesterséges nyelvezet használva. A mimetikusság felől válik értelmezhetővé a kötet két egyben maradt ciklusa: hiszen a H. Ö. L. D. E. R. L. I. N.-kötet és a Samunadrág is új nyelvet épít, míg az előbbi allúziókból konstruál destilizált, elbizonytalanított-széttöredezett nyelvezetet, utóbbi a gyereknyelvre játszik rá. A szótagok és szóhatárok megváltoztatására, s a gyermeki naivitással megjegyzett és kimondott hibás vagy töredékes szavak mivoltára rájátszó nyelvezet egy titkos, mágikus érzetű nyelvet eredményez. A ciklus a Nadrágá című verssel végződik („Na, drágám, / ez most vagy a Samu nadrágja, / vagy összement, / mint”), amely a befejezetlenség és a továbbírhatóság megelőlegező zárlatát nyújtja az olvasó számára – e gyűjteményben még inkább, hiszen a gyerekkötetben ez a vers középre zárva jelent meg, itt viszont balra zártan: így a sor eleji mint az utána álló szemantikai és tipográfiai hiánnyal még kifejezőbb zárósor. Jellemző a gyűjteményre ez a típusú javítás: sok versnek csak a szedéstükrön belüli igazítása vagy a sortördelése változott meg, néhol vesszők és kötőszavak cseréje, elhagyása történt csupán. Más versek új formát kaptak, s előfordul az is, hogy egy hosszabb vers egy versszaka önálló életre kelve új verscím alá kerül (pl. Felesleges idő). A változtatásokra összességében jellemző a szintaxis egyszerűsítése, a lecsupaszítás igénye és a tudatosság, noha „[í]rással kapcsolatos kijelentéseket / Kellő reflexióval akárki tehet.” (Vojtina-redivivus, 9.)

Izgalmas tehát a kötet eseményszerűsége, a felfejthető (világ)irodalmi rétegzettsége és a változtatások filológiai lekövethetősége, amelyek mozgása tovább zajlik a vizsgálat során is, hiszen ez a költészet „[m]ár-alakulat, még-alakulás, / Ez a pont így van, s nincs cserébe más, […] Olykor rátér, […] valami / Gép, alig-bírható, nem-hallani, / Bennem / A versgyártásra. Beüzemeltem.” (9.) – szól a Vojtina-redivivus felütése –, s „[n]yugodtan engedd, hogy az egész hasson, / És írj le 1 szót. Írd eleve át, / És hajítsd ki valahány harmadát, / Ha írsz, javítsd át, húzd át, írd fel újra. / Szívig érjen. Hagyd, hogy a szíved szúrja, / Belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, / Ha el nem felejted. Ha el nem rejted.” (11.)

Ahogy az én identitása részletekből épül fel, s folyamatos mozgás, változás közben hozza létre önmagát, úgy a szövegek integritása sem kőbe vésett. A versek konstellációja idővel ugyanígy változhat, hiszen e kötet szellemi birtokosa egyszerre szerző, szkriptor, lektor, korrektor, kritikus és persze gyűjtő. Amit létrehoz, az pedig egyszerre lezárt és javítható, égi és földi – mint ahogy a borító is, amely szétkent színeivel átmenetet hoz létre: a kék és a sárga színek keveréséből jön létre a zöld. Mallarmé szerint egy könyv se nem kezdődik, se nem végződik, legfeljebb olyan, mintha kezdődne és végződne. Kukorelly kötete is ilyen: úgy állítja elénk a lételméleti problémákat, hogy nem engedi közben az én előtérbe tolulását, sokkal fontosabbak annál ugyanis a viszonyok: az én és a külvilág határa, az én és a másik, az ember és a gép, a természeti és a mesterséges elkülönülése. A költészet, az írás születése önfelszámolás, a szubjektum határai eltűnnek, kiterjesztődnek, ez én elveszik és feloldódik a szövegek szövetében, mégis érezhető folyamatos jelenléte, úgy sző „mint a pók, amely maga is elbomlik hálójának konstruktív váladékaiban”. (Roland Barthes: A szöveg öröme, ford. Mihancsik Zsófia. In: Uő.: A szöveg öröme. Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 114.)
Ennek tudata ellenére mégis újra és újra „elrendez / és teremt. Elrendezi és / teremti magát.” (Elrendezés, 38.)

 

Az írás az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport munkatársaként, a Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák (TKI 01241) projekt részeként készült.

 

A test (tömeg)vonzása

 

(Hyross Ferenc: Tömegvonzás, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2016)

 

 

hyross tomegvonzas„[V]isszahív és / visszahoz a betonhideg vonzerő. a / bolygótest súlyánál fogva vonz. / a gravitáció szigorú, a távolság / munka.” – Hyross Ferenc első kötetének sajátos világlátását összegzik a záróvers imént idézett tömör, szentenciaszerű sorai. Az anyag ellenállása, a tömegvonzás törvényszerűsége, az emlékekkel és rutinszerű, hétköznapi cselekvésekkel való küzdelem, a sors alakítása, alakíthatósága központi motívumai ennek az izgalmas és meglehetősen egyedi hangvételű költészetnek. Ahogy Krusovszky Dénes fogalmaz a kötet fülszövegében, Hyross költészete „küzdelem testünkkel, nyelvünkkel, félelmeinkkel, vágyainkkal és mindezek összességével, ami végül is mi magunk vagyunk.” 

A kötet versei három ciklusba rendeződnek (képek; játékok; kóbor), melyek között nemcsak az egyes motívumok újraírása, hanem a lírai én különféle alakváltozatainak a felbukkanása is összekötő kapocsként funkcionál. Példaként álljon itt a harmadik ciklus első és utolsó szövege: mindkettő a kóbor címet viseli, és mindkettő a távolság leküzdésének lehetőségét feszegeti. Míg azonban a második a már említett módon, rövid és triviális kijelentésekben összegzi a fizikai világ törvényszerűségeinek tapasztalatait („a gravitáció szigorú, a távolság / munka” [kóbor, 77.]), addig a ciklus nyitóverse a lírai én személyes emlékein keresztül, az apa–fiú kapcsolat motívumát érintve értelmezi az ember és ember közti távolságok megfoghatatlanságát: „íme a részek összegéből mellébeszélt / egész, a távolság köztem és köztünk.” (kóbor, 61.) Érdemes talán megemlíteni, bizonyítandó a szövegek tematikus összefüggését, hogy az első ciklus alciklusaként is felfogható, koi-halakról szóló verssorozat második darabjában az egyik ponty szintén a kóbor nevet kapja.

Hyross költészetének talán legszembetűnőbb sajátossága a testreprezentáció, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó képhasználat. Mindez nem meglepő, hiszen a kötet fő tematikus rendezőelve az anyaggal, magával a testtel folytatott küzdelem, a vele fenntartott ambivalens viszony. Emberi és állati testek legapróbb részletekbe menő, anatómiai alapossággal kidolgozott leírása gyakran jelenik meg egyfajta sajátos kontextus nélküliségben, a látvány puszta rögzítéseként: „állad, nyak feszült vitorlája / és súly: csípő pihen, könyök tart. / csigolyák és láz és lüktet.” (duino, 8.), „hiába a sapkasál, a / lebenyek és hörgők, a / gége és a gyűrűporcok, a szivacsos szövet nem / erre lett kitalálva.” (játékok, 33.) A testrészek, szervek, izmok, csontok és szövetek valóságos burjánzásában ember és állat teste is összemosódik: „kifordított / halak vagyunk. a külső réteg a lassan / feltelő úszóhólyag, alatta húsos / anyag, meg halbél és hal-lé, legbelül / pedig halszemoptika.” (játékok, 32.)

A vonzás–taszítás, felemelkedés–visszasüllyedés dichotómiái a versekben oly nagyon hangsúlyos testreprezentációnak is szerves részét képezik. Különálló testek válnak eggyé, határok mosódnak el, testek és tárgyak, természetes és mesterséges anyagok oldódnak fel egymásban. A koi-halak ciklusának első szövegében az ujját vízbe lógatva szemlélődő lírai én teremti meg a látvánnyal való egyesülés lehetőségét: „ha így hagynám, las- / san beázna kö- / römágyam alá, betűr- / -ődne mint egy ing, / aztán kúszna, vé- / -gig csontjaimon, beszi- / várogna mellka- /somba egészen / izmos szívemig.” (koi 1, 7.) Sokkal ijesztőbb az egyesülésnek az a módja, amikor nem befogadás, hanem szétszóratás, megsemmisülés történik, mint például a core flavour című versben. Ebben a szövegben a határok eleve bizonytalanok, hiszen a környezet organikus metaforákkal történő megszemélyesítése élővé teszi az élettelen teret. Az olvasó emberi szervként, egészen pontosan tüdőként vizualizálja a bérház folyosóját, így a környezet mintegy reflektál a gangon dohányzó alak önpusztítására: „könnyű párnák, zsákszerű huzatok, / össze- összerándul körülötted / az élet puhateste, szivacsos tüdőszövet.” (core flavour, 13.) A szöveg azonban továbbfejti a látványt, egy bizarr metamorfózissá fokozva azt, melyben a hagyományos viszonyítási pontok elvesznek, és a cigarettázó személy önpusztítása a füstben feloldódás, az egyéni vonások elvesztésének képében realizálódik: „kafkával mérem az elváltozásod, ahogy idővel elszívod önmagad / és lassan már csak visszatükröződés vagy / a füst örvénylő felületén.” (core flavour, Uo.) A tájkép című szövegben azonban éppen a fényképen látható alak lesz az, aki formálja és egyben tartja a teret, ami leginkább egy kövér testre hasonlít: „mosolyogsz, megpróbálod / összefogni azt a hatalmas hájat, ami a / táj mögötted.”, „arcod tű. összefogja a kép / két oldalát.” (tájkép, 50.)

Élő és élettelen testek zavarba ejtő keveredésére szép számmal találni példát a szövegekben. A villamosra váró, munkába induló, szétesett, darabjaira hullott emberek identitásvesztését példázzák az alábbi sorok: „valaki a táskájában keresgélt / - valamelyik szervét, zsebkendőt, bérletet, / egy másik pedig az esernyőjével bajlódott.” A keveredés a tápláléklánc hierarchikus rendjére is hatással van: „az üvegfalra akasztott tüdő / idővel megsárgul, a szomszédok / átjönnek, letépnek darabokat, legyen / mit otthon a ragadozóhalaknak adni.” (játékok, 33.) A legrosszabb dolog nem az, hogy táplálékká válik, hanem az, amikor az ember már táplálékként sem tölt be semmilyen identitásteremtő funkciót, ahogy ezt az alábbi kép rendkívül érzékletesen kifejezi: „az vagy amit már nem / bírnak megenni. ami vasárnaponként / megmarad belőled.” (játékok, Uo.)

Élő és holt testek viszonyát világítja meg ötletesen az a vers, amelyben egy létra visszaemlékezik előző életére (figyelemre méltó a fájdalom hangjainak szembeállítása a termékenység toposzaival): „itt hagyták / a falnak döntve, még recseg, még nyög, / álmodik, hogy levele van, ága van, kérge / alatt törzse, gyökerei közt a zsíros, / termékeny, fekete föld.” (ecce 1., 75.)

A testreprezentáció szempontjából az egyik legjobban sikerült szöveg a négyrészes játékok első darabja. A vers kezdete a mikro- és makrokozmosz képzetét hozza játékba (egy halott rigó oszló tetemének párái etetik az eget), ezt követi a „hizlalt felhők érvágásából” alászálló eső. Az egek teljes kiüresedésének lehetünk tanúi: eltűnt repülőgépjáratok és csillagképek szürreális egymásutániságban ömlenek a megsebzett égből, a képet mégis a záró hasonlat teszi teljessé és ijesztően naturalistává: „eleinte szépen egymás / után, aztán, mint a szervek egy / felvágott hasfalon keresztül. mintha / valami vágóhídi dézsából öntenék.” (játékok, 31.) Nem elhanyagolható mozzanat az utolsó mondat gesztusa sem: egy ismert szófordulatra játszik rá (szakad az eső, mintha dézsából öntenék), összekapcsolva azt a hentesüzemekben szakszerűen feldolgozott testek mérhetetlen mennyiségével.

A test megjelenítését sok esetben metapoétikai reflexiók is kísérik. A szilánkok című vers utolsó sorai így hangzanak: „de az esti órák a sajátjaim. / itt megnyugszik a részeg város tekintete, / a papírra izzadt tinta, mint a bőrön át távozó toxinok, / sorok, / két pont közé / leírt távolság, / szavakká rendezett szilánkok.” (14.) A hasonlat alapján az írás folyamata részben egy, a méreganyagok kiválasztásának analógiáján alapuló tisztulási folyamat („a papírra izzadt tinta, mint a bőrön át távozó toxinok”). Tekinthető azonban egy rendszer megalkotásának is, a szilánkok egésszé formálásának, valami olyasmi létrejöttének, ami képes kitölteni, sőt, tartalommal megtölteni a vonzó-taszító játék nyomán leküzdhetetlennek tűnő távolságot. A kóbor című szöveg második versszakában ez áll: „most is érzem még apám tenyerét, / félszigetekre a haláltól, teleírtuk a bőröm, / tintakék pigmentek a tengerek alatt.” (61.) Ezekben a sorokban az a fizikai fájdalom érzete („most is érzem még apám tenyerét”) találkozik az írás metaforájával („teleírtuk a bőröm”, „tintakék pigmentek a tengerek alatt”).

Hyross Ferenc bemutatkozó kötetének szövegeit olvasva határozattan állíthatjuk, hogy egy ígéretes és érdekes költészet első teljes, rendszerbe foglalt megnyilvánulásával van dolgunk. Az egyes verseken, illetve a kötet megszerkesztésén túl, az illusztrációk is kiemelkedőek. Nemcsak esztétikai értelemben, hiszen a borító belső oldalain, valamint a kötet többi lapján látható, halakat, fákat és madarakat ábrázoló rajzok a különböző szövegekkel, szövegrészletekkel is párbeszédet teremtenek. A mindennapjainkat, vágyainkat és döntéseinket befolyásoló tömegvonzással folytatandó szakadatlan küzdelem a kötet legfontosabb önreflexív gesztusa, amennyiben magára az írás folyamatára vonatkoztatva értelmezzük. Könnyen belátható ugyanis, hogy az igazi ellenállás és küzdelem akkor veszi kezdetét, amikor a lélek bonyolult és ellentmondásos érzéseit szavakká, versekké formáljuk, kísérletet téve távolságok leküzdésére, az üresség kitöltésére, és a különféle törvényeknek alávetett valóságtól való elrugaszkodásra.

 

Utazás a határban

 

((Makai Máté: Koriolán dala. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2016)

 

 

makaimate koriolan dalaBevett fordulat azzal kezdeni egy kritikát, hogy nehéz helyzetben van jelen kritika írója. Ezt a nehézséget most nem is feltétlenül a recenzált könyv szerzőjével való barátságom okozza, hanem sokkal inkább az, hogy a kezdetektől olvasója vagyok Makai Máté szövegeinek, vagyis már jóval azelőtt ismertem írásait, hogy a Koriolán dala megjelent volna. Olyanokat is, amelyek soha nem láttak napvilágot, de amelyekről sokat beszéltünk, illetve olyanokat is, amelyek végül a kötetbe nem kerültek be, azonban megjelentek máshol. Vagyis jelen kritika kockázatát az adja, hogy az általam ismert szövegvilág jócskán túlmutat a könyv határain – megelőlegezve ezzel saját benyomásaimat is, melyek szerint érdekes módon éppen ez, a határhelyzetek, határpozíciók tematizálása (s ezek felfejtése) lesz Makai Máté kötetének egyik fő csomópontja.

Mielőtt erre rátérnék, érdemes figyelmet szentelni a novellák elbeszélőjének/elbeszélőinek/szereplőinek. Ezek az elbeszélők nagyon is hasonlítanak egymásra, tulajdonképpen nem is feltétlenül kell több narrátorról beszélni, hanem inkább egyről, vagy egy elbeszélő különböző – eltérő időben és térben létező – variánsairól, ami már egyértelműen a novellaciklus felé mutató gesztus a könyvben. Makai elbeszélőjének és/vagy (fő)szereplőinek egyik legfontosabb jellemzője, hogy megfigyelnek. Ritkán részesei aktívan a cselekményeknek, a történéseknek, vagy minden csak megtörténik velük, vagy szemlélőként vesznek részt az eseményekben. Folytonosan reflektálnak önmagukra és másokra, vagyis olyan, mintha kizárólag egy kívülálló, értelmező pozíciójában tudnának csak mozogni. Ettől egyébként ők maguk is szenvednek, érzik a körülöttük lévő világ (legyen az drog, sport, zene) vonzását, minden hatással van rájuk, dönteni azonban nem vagy csak nagyon ritkán tudnak.

A Tapló című novellában Tamást kiválasztják élsportolónak, illetve bekerül az élsportolókat előállító rendszer előszobájába. A szereplőt azonban nem saját motivációja mozgatja, hanem csupán a megfelelési kényszer, véglegesítése miatt szorong: „Tamásnak kétségi támadtak. Képes lesz ő ennek a kiválóságnak megfelelni? Jónak tud-e majd látszani? El tudja-e hitetni, hogy ő egy tehetség, a KEEAK igazi sztárja, és nem pusztán az eredményei beszélnek helyette, általános megjelenése, karizmája, kisugárzása helyett? Legszívesebben felállt volna, hogy hazamenjen videojátékozni.” (83.) Bukását végül némileg kiszámítható módon önmaga okozza, megfelelési szándéka kényszeressé válik, a sporttársának próbál jó színben feltűnni, miközben nem veszi észre, hogy a közeg, amiben mozog, éppen hogy nem az emberi kapcsolatokon áll vagy bukik. A Makai által felvázolt világok (szinte mindegyik szövegre igaz ez) ugyanis az emberi tényezőt rendre kiiktatják, olyan hatalmi rendszerként működnek, amelyben az egyén csupán egy jól kiszámítható tényező, és akit szabadon lehet használni vagy megsemmisíteni. Ez a rendszer pedig elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé tesz bármilyen kábítószert. A novellákban persze mindegyik fiktív névvel szerepel (ismeretlen növényi oldat, autovízió stb.), működésmódjuk kerül előtérbe, nem az lesz fontos, hogy mik is pontosan. A működésmód pedig teljes mértékben általánosítható, a függőség mindenkinél ugyanazt hozza magával – önmaga felszámolását és látásmódjának radikális átalakulását: „– Apa – kezdi Bernárd –, annyit láttatok csak, amennyit az ital látni engedett, nem többet. – Hát pedig én hiszem – vág vissza az öreg –, hogy jól láttuk, meg vagyok róla győződve, hogy csak dolgozni kell és minden a helyére kerül, nem kell gondolkodni, a gondolatok fognak elpusztítani téged – fejezi be végül.” (A ciprusi kísérlet, 45.) Az ismeretlen/megnevezetlen szert használó fiú és a „masszív alkoholista” apa párbeszédéből látszólag aztán a fiú kerül ki nyertesen, de hiába önti ki este a drogot, hogy másnap már nem fogja használni, hiába bújik este oda a barátnőjéhez (aki szintén szerhasználó), végül mégis egy tömegparanoia kellős közepén találja magát, másokat és önmagát is megsemmisíti –történik pedig mindez a Rendszer tudtával. Egyik szerhasználatot tematizáló novella sem válik didaktikussá, Makai Máténak nyilvánvalóan nem szándéka a moralizálás vagy valamiféle összeesküvés-elmélet gyártása a téma kapcsán, a szövegek sokkal inkább ennek a jelenségnek a miértjeire, okozataira és működési mechanizmusaira kérdeznek rá.

Az egyik kulcsszó a mechanizmus a Koriolán dalában, mert miközben minden kiszámíthatónak tűnik (még a szerhasználat vagy a művészet is), valójában a kiszámíthatatlanság és az abszolút automatizáltság közötti határmezsgyét is képesek megmutatni a novellák – és ez mindenképpen a kötet erőssége. Amennyiben ez a határpontot átlépik, abból mindig pusztulás következik. Ami ritkán következik be (például a már idézett A ciprusi kísérletben), általában a szövegek csak felvillantják ennek lehetőségét, és az utolsó pillanat előtt fejeződik be a novella. Ez éppenséggel időnként kicsit kiszámíthatóvá is teszi a történetek menetét, például a kötetkezdő Csapda ennek jó példája, hiszen az olvasó nagyjából a szöveg felétől már sejti, hogy a végén a mesterlövész válik a célszeméllyé: „– Én vagyok az – mondja döbbenten, elhaló hangon, majd egy hatalmas lökést érez a mellkasán, éppen ott, ahol az imént még egy vörös pontot látott. A háttérben az óra elüti a nyolcat.” (12.) Ennek pozitív ellenpéldája az Aurél a vászon előtt című szöveg, amelyben az elbeszélő értelmezését követhetjük nyomon barátja alkotói attitűdjéről, aki soha nem fejezi be egyik művét sem, viszont annál többet beszél a művészetről. A narrátor értetlensége végül egy megvilágosodásszerű pillanatban oldódik fel, amikor is rádöbben, hogy Aurél barátjának egyetlen befejezett műalkotása az öngyilkossága lesz. Az előbb említett novellával ellentétben a felismerés pillanata felfüggesztődik, és egy jövőbeli elképzelt leírással zárul a történet, melyből nem derül ki, hogy a rádöbbenés és az öngyilkosság, a művészetet beteljesítő pillanat egybeesett-e: „Aztán be a liftbe, fel a negyedikre, hogy végigcsörtessek a folyosón, kopogjak, rázzam a rácsot, aztán türelmetlenségemben, mert Aurél nem nyit azonnal ajtót, csöngessek is, s mikor végül megkönyörül rajtam, lihegve és bal kezemmel az ajtófélfának támaszkodva kinyögjem: – Mesélj! – és közben zihálok. [...] Aurél pedig mosolyog, kitárja az ajtót, és annyit mond, még mindig széles vigyorral az arcán, hogy »mesélek«.” (80.)

Vagyis, visszatérve ismételten a narrátor(ok)ra, főszereplőkre, nem csupán az lesz az egyik igen fontos jellemzőjük, hogy nem vagy csak néha lépik át közegük határait, hanem az is, hogy a határ-át-nem-lépései tulajdonképpen tekinthetők saját megfigyelő, kívülálló pozíciójuk kivetüléseinek is. A víziók egyszerre jelennek meg belső és külső képekként, egyszerre képződnek meg a technicista világokban mesterségesen, és jelennek meg a szereplők tudatkivetüléseiként – pontosabban fogalmazva az ezek közötti határok számolódnak fel. Ahogy azt Urbán Bálint, a fülszöveg írója is megjegyzi, a „teremtő paranoia birodalma ez, ahol az ógörög maxima szerint minden mindennel összefügg, minden mindennel kapcsolatban áll.”

Érdemes még röviden kitérni arra a már részben említett művészet-felfogásra, amely Makainál rendre előtérbe kerül. A novellák szereplőinek történeteiben meghatározó szerep jut az alkotóművészet több ágának: film, irodalom, zene, képzőművészet. A határok itt is egybemosódnak: nem lehet szétválasztani a műalkotásokat a szereplők életétől, több ízben az életet teszik valamilyen formában művészetté. Ennek a felfogásnak azonban semmi köze nincsen bármiféle metafizikához, vagy akár az irodalom romantikus felfogásához – noha ez a fajta nosztalgikus odafordulás több ízben megfigyelhető. Ez a jelenlétre koncentráló művészet-felfogás az Országúton című novellában csúcsosodik ki, és ez a rövid idézet mindegyik szövegre vonatkoztatható: „– Hát, ennyi, ilyen az egész. Az utazás. Hogy várom a titkot, aztán csak annyi a vége, hogy ott vagyok és kész, semmi titok és varázslat. De mit mondjak még?” (116.)

Összességében izgalmas kezdésnek tekinthető Makai Máté első kötete. Az értelmező és sodródó pozíciók egymásba folynak, vagyis mindig megtapasztalható egy olyan bizonytalansági tényező, amely a szó legklasszikusabb értelmében izgalmassá teszi a novellákat. Olyan szövegvilággal találkozhat az olvasó, amelyben éppen annyira lehet elmerülni, mint távolságot tartani, határon belül maradni, és túllépni minden határon – ez tekinthető véleményem szerint a Makai-próza legérdekesebb jellegzetességének, és talán ez az az irány, amely a későbbiekben is folytatható lesz.

 

Kocsma és könyvtár

 

(Centauri: Jákob botja. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016)

 

 

centauri jakobbotjaVérlázító egyszerűsítéssel: kétféle író van (meg a sehova se tartozó harmadik). A bölcsész, aki régen éjjel-nappal körmölt (mint Balzac), újabban pedig hol ír, hol nyilatkozik. A „nem bölcsész”, aki az írás mellett erős gyökeret ver egy „hétköznapi” foglalatosságban, amint Saint-Exupéry pilóta volt, Melville bálnavadászhajón szolgált, Rimbaud fegyverrel kereskedett, Villon hivatásszerűen csavargott és koldult, Shakespeare Anglia legjobb lókupece volt. (Centauri: Saint-Exupéry első csókja)

A fenti sorok szerzője, a polgári nevét titokban tartó Centauri pedig gazdálkodó, állattartó, természetfotós és lelkes túrázó. Láttunk róla képeket, blogján és Facebook-oldalán követhetjük bejegyzéseit, végignézhettünk természetjáró túrái tudósítását, konkrét személyleírást azonban nem tudunk kapcsolni a szerzőhöz. „Ha angol név állna a címlapon, simán elhinném, hogy egy ragyogó amerikai regény briliáns fordítását olvasom.” (Tábor Ádám: Ex libris) Ha Centauri első regénye, a 2013-as Jégvágó Boldog Zoltán szavaival élve meglékelte koponyánkat, akkor a második, a 2016-ban megjelent Jákob botja padlóra küldött. A könyv látszólag egy Jack London életrajzi regény, a valóságban inkább egy útmutató kezdő kalandoroknak, kitaszítottaknak, és mint olyan, bibliai és mitológiai alakokat is eszünkbe juttathat.

Így a mottók életre hívják Odüsszeuszt, aki furfangos eszével győzte le ellenségeit és hosszú bolyongás után térhetett haza családjához. És az atyját, Izsákot megvezető Jákobot is, akinek tette után menekülnie kellett testvére, Ézsau haragja elől. Az idézett bibliai részlet Jákob angyallal folytatott tusáját és megigazulását mutatja be, melynek során elhagyja régi nevét és új, Istentől áldott nevet kap. Valahogy így születik meg a főhős karaktere is az 1890-es évek San Franciscójában. John Griffithből Jack lesz, itt azonban – Jákobbal ellentétben - hiányzik a transzcendens kinyilatkoztatás, hisz Johnny dönt, úgy, hogy megválik családjától és ezzel együtt nevétől is. „Próbáld megérteni: veszítsem el az utolsót is, ami még az enyém? Hogy miért kockáztatnék bármit is egy név miatt?” […] Kizárt, hogy csak annyira vigyem, mint az apám, bár fontos tudnod, hogy ő a legjobb ember, akit ismerek.” (74.) Johnny határait feszegeti, és gyermekkorától küldetését és célját keresi, azt, hogy „él-e benne(m) egy Odüsszeusz? (22.)

A tisztességes és befolyásolható apa felett a sötétség, a második feleség őrködik. „Titok, hogy Flora Wellman meddig él, de az már tudható, hogy meddig volt benne élet. Mindössze kilenc hónapig. A fogantatásom éjjele és a megszületésem közötti időben”. (223.) Flora Wellman a démoni erő, aki diftériás gyerekeit a gardróbba zárja, elveszi Jack nyári keresetét, nevelt lányát metszőollóval kopasztja meg, amikor meghallja, hogy egy fekete szemű és bőrű fiúról ábrándozik. Ellentéte Jack dajkája: „Jenny anyót abból az anyagból gyúrták, amely a lélek alkotója is. Jenny anyó a védelmező, forró és örök, fekete gyapot. Ízig-vérig lélek.” (78.) Ez a két, a végletekig kisarkított figura hozza be a regénybe a misztikus, földön túli világot. Van itt halottidézés, kísértetjárás és vérfagyasztó rítusok, mindez Flora Wellmann ízlése szerint. Hasonlóan egy-egy vonással megrajzolt figura az apa is, tudjuk róla, hogy tisztességes és naiv gazdálkodó, aki „nem találja a helyét a kapanyél és gereblye nélkül” (74.) és bármikor képes feláldozni magát, vagy fia jövőjét felesége jólétért. A miértekre azonban nem kapunk választ, nem tudjuk, milyen erő vonzza az apát ehhez az ördögi alakhoz. Jack ezekkel a tipizált szereplőkkel egyfajta magánmitológiát teremt, megkonstruálja saját meséjét gonosz boszorkánnyal, jóságos varázsdadával és az elátkozott királlyal. Ebből a történetből nem maradhatnak ki a barátok sem. Potti, az írástudatlan rakodómunkás, „aki kínok kínjával öltött ember alakot” (61.) mindenhová követné Jacket. És Luise, a piprerkőc értelmiségi író, akit pedig főhősünk követ. Jack a két világ közt egyensúlyoz, matrózként két hajóút alatt rangidős lesz a Red Snow-n, tekintélye van a kikötőkben, a polgári világban azonban rosszallóan méregetik a fiút.

A barátokhoz hasonlóan a nők is egy-egy világ képviselői. Miss Coolbrith a könyvtárosnő teszi férfivá a gyereket, az iskola befejezésére, írásra ösztönzi. Chieka, a gésa egy idegen, a hagyományok és tisztelet uralta világba vezeti a fiút. De Jack önző, és azt gondolja, dacolhat a törvényekkel, ő lesz a lány első férfija, amiért a gésa hatalmas árat fizet. Mia, a Zenebona vak királynője a szabadságba, a tengerre és kalózkodásra csábít. A fiú nőknél aratott sikere egyszerű: egyrészt egy támogatásra szoruló kisfiú, a nők etetik, itatják, és fürdetik. Még a bordélyokban is egy rituális fürdéssel kezdődik a légyott, úgy, ahogy az először Ina Coolbrith-szel történt. Másrészt pedig egy igazi harcos, aki még egy angyallal is megküzdene, mint Jákob, hogy megváltást és boldogságot nyerjen. Ő az, aki a sorscsapásokat lehetőségre fordítja át, a csavargás miatti börtönbüntetés a behívója lesz a kikötők kemény világába. Az első lépések után a szerencse mindig kegyeibe fogadja, még a betegség is elviselhetővé válik, ha gyönyörű könyvtárosnő ápolja és csókolja az ember fiát. Egy durva kezű matróz művelt, úrinők ágyában. Igen, ő Jack.

Ha leülsz mellé, akkor nehezen szabadulsz, mert Jack sokat beszél. Főleg a regény elején, az invokációban „összevissza pofázik” (34.), magában beszél vagy drámázik. „Talán mert abban a tévhitben élsz, hogy nem lehet gyengéd egy véres kéz, és aki az alvilágból jön, nem hozhat semmi jót.”(15.) Fogadkozik, mentegetőzik a matrózlét mocska miatt, kesereg a nők hűvösségén. Figyelemre és elfogadásra vágyik, de az ellentétes hatást váltja ki. Ha ezek után is vele maradsz, akkor azonban kellemes társaságod lesz, persze csak ha jó hallgatóság vagy. Az invokáció után következik a hosszúra nyúló seregszemle, rengeteg név és történet, ez még fárasztó és kevésbé szórakoztató. De Jack belemelegszik a történetmondásba és a közelmúlt eseményeinek bemutatása után egy frappáns és éppoly trágár átvezetéssel a régmúltra, gyermekkorára vált: „Hogy rohadtál volna anyádba! Hallod, Johnny? (73.)

Kitűnő érzékkel nyújtja el a percet és sűríti össze a hónapokat, így válik dinamikussá a történet. A kalandok ciklikusan ismétlődőek, hiába Chieka intése: „Kerüld az ismerős helyzeteket!” (515.) Jacket ösztönei és persze alkohol a pénz és a nők midig tévútra vezetik.

Beszélőnk remekül ért az atmoszférateremtéshez, bármilyen tájat, vagy helyzetet képes úgy megjeleníteni, hogy azt érezzük, részesei vagyunk a történetnek. A végtelen puszták, az óceán, a Sherman-szigetek, vagy csak a szobává alakított raktár: narrátorunk szavaira mind-mind megelevenednek. „Megbotránkozhatott volna a látottakon, ám Shepard megbocsátóan mosolygott. A csizmáját ludak kopogtatták, a vállára meg egy galamb ült.” (97.) Így jelenik meg az egykor jobb napokat látott családi birtok a pusztulás napjaiban.

A narrátor tapasztalt öregként beszél: „Ismered a csöndnek azt a fajtáját, amivel az ember élete során csak néhányszor találkozik? Amikor a rémülettől a világ örökös mozgása percekre is elakad” (81.) Született mesélő, a nyelv számára játék:

 

‒ És mondja, temethetjük őket egy koporsóba?
‒ Kedves asszonyom, mi másba akarná? A törvény szerint sincs mód másra.
‒ Félreértett doktor úr. Azt kérdeztem, hogy feltétlenül szükséges-e két koporsó, vagy elég egy is?”(81.)

 

És bármikor kapható egy kis élcelődésre és humorra, ezen alkalmakkor gyakran parodizálja önmagát, hisz nagyon jól tudja, milyennek látja őt a világ. „A hollandus csodálkozva kapkodta a ruháit, s csak bámult rám, talán az járt a fejében, miféle szokás lehet ez, hogy szőnyegbe csavarva hoznak fel, mint egy órisápalacsintát.” (510.) Emellett anyja és San Rafael-i spiritiszták is pellengérre vannak állítva, oldva ezzel a hozzájuk köthető rettegést és a haragot. „Louise farka olyan volt számukra, mint keresztényeknek a szent Grál?” (111.)

Néha azonban a beszélő elragadtatja magát, itt jönnek a közhelyek és az öncélú hasonlatok. „Az az igazság, hogy néha olyan szeszélyesen terjednek a hírek, mint a cunami hullámai.” (36.) A regény egyes helyeken túlírt, ilyenkor felsóhajt az olvasó és gyorsan továbbhalad. Ezt és a kezdeti lelkesedést, a szereplők hadát leszámítva azonban jól mulatunk. Jack bódult döntései következtében a feszültség állandóan fennmarad, mindig folyik a vér, vagy valamilyen alkohol, ha pedig unatkoznánk a fedélközben, akkor Flora Wellman szelleme ráz fel minket. Jack történetmondása szórakoztató, néha szabadszájú és humoros.
Ahogy a történet végére érünk, elkezdhetünk gyanakodni, hogy mesélőnk, nem pusztán gyötrelmes ifjúkorát, egzisztenciális válságát kívánja megosztani velünk. „Itt fekszik előttem a múlt, és halott.” (9.) Így kezdődik és zárul a regény. A titokra azonban csak a regény végén derül fény, akkor, amikor megismertük és megszerettük Jacket. Igazi gazfickó, remekül ért a meggyőzéshez, álcázáshoz és a meséhez is. Regényünk végén pedig magához veszi Jákob botját, letörli, majd visszahúzza a tőrt és elindul a kocsmába vagy a könyvtárba.