Archívum
ico impressum ico archiv  ico search ico user

 Támogatók: gyoremblema l  nka little

 

 

Kortárs lírai mesék

 

 

A kortárs gyermekirodalmi kisepikai alkotások egyik legsajátosabb színfoltját a lírai mese típusa képezi, amely nyelvezetében, történetalkotási módjában és funkciójában is eltéréseket mutat a többi irodalmi mesetípushoz képest. A lírai mese egyedisége többszörös határhelyzetéből fakad: műnem szempontjából a líra és próza határán helyezkedik el, műfaj szempontjából átmenetet képez a novella (gyermektörténet) és a mese között, befogadó szempontjából pedig az ún. felnőtt- és gyermekirodalom határmezsgyéjén fekszik.

 

A lírai mese határhelyzeti pozíciói

 

Műnem szempontjából közelítve a fogalmat a lírai mese a líra és próza határterületén születő lirizált próza egy megvalósulási módjaként értelmezhető. A lirizált próza határfogalma a jakobsoni kitágított metafora- és metonímiaelmélet keretében artikulálódik, melynek értelmében a prózai műveket alapvetően metonimikus szövegszerveződés jellemzi, míg a lírai művekben a metafora válik domináns formaszervező elvvé. Benyovszky Krisztián ezért a lirizált prózát szinkretikus műfajnak nevezi, ahol a metonimikus formaszerveződésű szövegben előtérbe kerül a metaforikusság is, vagyis egyszerre érvényesül és nehezen választható szét a két formaszervező elv az adott műben.[1] Dobos István – Egri Péter, Heé Veronika, Kántor Lajos, Gáspári László kutatásait összegezve – a lírai elbeszélés poétikai tartalmát szintén a metaforikusság uralkodó jellegében méri. A lirizálódás eszközei közé többek között a költői önkifejezés, szubjektivizmus, érzelmi megnyilatkozás dominanciáját; a belső monológ és szabad függő beszéd alkalmazását; a fabula érzelmi-hangulati reflexiókkal való tördelését; a belső történet alkalmazását; az emlékezetfelidéző elbeszélőhelyzet, sejtetés, szabad képzettársítás, álom- és látomásleírások gazdagságát; a látomásos természeti képek burjánzását; a külső tér helyetti belső térleírások preferálását; a l’art pour l’art művészet metaforikus nyelvi alakzatait – a kifinomult formakultúrát, mesterkélt technikát, lírai látásmódú formatörekvéseket – sorolja.[2] A próza lirizálódásának számos összetevője közül František Miko a mondat hangtani-ritmikai szerkesztését, ritmikus szakaszolását tartja a legdominánsabb eszköznek.[3] Benyovszky Krisztián a prózai szöveg metaforizálódását a szöveg különböző szintjein (szavak, mondatok, kompozíció szintjén) látja megvalósulni, ezért kétszintű metaforizálódási folyamatot különböztet meg: egyrészt a szűkebb értelemben vett stílus szintjén, lexikális szinten lokális metaforákat tart számon, amelyek az elbeszélő, szereplő szólamában érvényesülő metafora-típusú alakzatokat foglalnak magukba; másrészt nemcsak lexikális szinten, hanem a cselekményszerkezet és kompozíció szintjén is számol a metaforizációval, amely a lokális metaforák közti kapcsolatok és kölcsönhatások, ezek rendszert alkotó, ismétlődő megjelenése révén fenntartott metaforákat eredményez. Míg a lokális metaforák a szemléletesség, érzékletesség, hangulati, érzelmi hatás fokozásának funkcióját töltik be, a fenntartott metaforák a szövegben szétszórtan megjelenő motívum, helyzet, cselekményszelet mintázatalakító erejére, többletjelentőségére kívánnak rámutatni.[4]

Műfaji szempontból tekintve a lírai mese a novella és a mese műfaji határán helyezkedik el. A mese műfaji tradíciójából a mesei világkép közvetítését, a csoda jelenlétét, a csodás látásmód ábrázolását őrzi meg, illetve eukatasztrófát, vagyis pozitív, feszültségfeloldó zárlatot tartalmaz. Az irodalmi mesetípusok közül a lírai mese aránylag laza kapcsolatot tart a mese műfaji alapját képező tündérmese tradíciójával,[5] mivel mind a mesei szüzsét, mind a mesei sztereotípiákat és szerepköröket adaptált módon, akár a végletekig megbontva, nyomokban integrálja magába, és gyakran csupán egy-egy tündérmesei szereplőt, mesei elemet villant fel. Nyelvezetében is eltér a tündérmesei tradíciótól, hiszen a népmese tömörítő beszédmódjával szemben a nyelvi ornamentalitást helyezi előtérbe. Mivel a narratívát – a szüzsé kibontakozásának kárára történve – lokális metaforák kezdik uralni, a mesei tradícióra jellemző kalandosságnak ellenállva háttérbe szorul a cselekményesség, a szüzsé minimalizálódik. A szövegszerkezetet átjáró fenntartott metaforák azonban a tündérmesei világtól sem idegenek, hiszen a végletekig stilizált szerepkörök metaforikus jelentésű karakterek, cselekményszeletek születését eredményezik, ám a lírai mesében a kompozíciós szintű metaforizáció is dominánsabb, átfogóbb jelleget ölt. Ezeket a műveket a lírai eszközökkel átszőtt beszédmód mellett fokozott metaforikus jelentésháló-képzés jellemzi. Figyelemre méltó a novella műfaji sajátosságainak betüremkedése is: a lírai mesék leginkább a gyermektörténet típusához közelítenek, amely a gyermekek hétköznapjairól, mikrovilágát, a mágikus világkép tudatos működtetését, a gyermeki gondolkodásmódot, nyelvezetet és világlátást tükröző történet.[6] A gyermektörténetet gyakran összemossák a mese, irodalmi mese fogalmaival, holott ezekből a szövegekből alapvetően hiányzik a mesére jellemző mágikus gondolkodás, a csoda, a csodálatosság, eltűnik a racionális‒irracionális tér-időábrázolás, és a hétköznapi élettér hétköznapi témái kerülnek előtérbe. A gyermektörténetek a gyermeket állítják a fókuszba, gyakran én-elbeszélőt szólaltatnak meg, érzékenyen reagálnak a felnőtt‒gyermek kapcsolat ábrázolására, az óvodás és hétköznapi valóság, kamaszodás, önmegismerés, barátság, szerelem problémáira. A lírai mese épp a gyermektörténet tematikai érdeklődéséből kölcsönöz, azonban ezek narrativizálásához a gyermektörténet élőbeszédszerű, élményszerű elbeszélésmódja helyett lirizált nyelvhasználatot alkalmaz. A mese és novella határán egyensúlyozó lírai mese tehát szabadon válogat a két műfaj összetevőiből, így a két szövegtípus különböző variációját teremti meg.

A lírai mese többszörös határhelyzetéhez hozzájárul a befogadói szempont mérlegelése is, hiszen a népmesével szemben az irodalmi mesét hagyományosan elsősorban a gyermekbefogadók számára írt műveknek tartjuk. A lírai mese azonban a metaforizációnak köszönhetően ingadozóvá teszi, illetve kitágítja a célközönség összetételét. Ezt a műfajt egyaránt magáénak vallja a felnőtt- és a gyermekirodalom is, optimális esetben mindkét célcsoport befogadóként funkcionálhat. A célközönség – amennyiben beszélhetünk egyáltalán arról, hogy a szöveg determinálja az olvasóközönségét, magához vonzza kiszemelt célcsoportját – összetétele alapvetően a tündérmesei és gyermektörténeti tradíció tükrözésének arányától (is) függ, azonban mindkét műfaji hagyomány átitatja a lírai mesét. A lirizált nyelvhasználat, a lokális és fenntartott metaforák sűrűsödése összetettebbé teszik az értelmezői folyamatot, ami a gyermekek életkori sajátosságaival, kívánalmaival nem esik feltétlenül egybe. Számos értelmező ezért a lírai mese műfaját dominánsabban a felnőtt irodalom részének tartja.

 

Lírai mesék a kortárs gyermekirodalomban

 

 

A kortárs magyar irodalmi mesekorpuszban elsősorban Máté Angi, Boldizsár Ildikó, Finy Petra és N. Tóth Anikó gyermekirodalmi alkotásaiban találunk lírai meséket. A szerzői névsor rövidsége, valamint a gyermekirodalmi antológiák szűk líraimese-kínálata – a többi irodalmimese-típushoz képest csupán egy-egy lírai mesét tartalmaznak ezek a gyűjtemények. A Navigátorban például Boldizsár Ildikó A Nap és a Hold találkozása műve szerepel[7], az Érik a nyárban Máté Angi Volt egyszer egy nyár műve található,[8] az Elfelejtett lények boltjában Máté Angitól a Volt egyszer egy hideg és a Volt egyszer egy csend,[9] Boldizsár Ildikótól pedig A gyöngyszemű lány című mese olvasható[10] – egyaránt a műfaj határhelyzeti pozícióiból fakadó speciális jellegét bizonyítják. Tanulmányomban a lírai mese három arcát mutatom be három szerző, Máté Angi, N. Tóth Anikó és Finy Petra művein keresztül, és elsősorban a műfaj nyelvi és kompozíciós aspektusaira hívom fel a figyelmet.

 

Máté Angi lírai meséi

 

 

Máté Angi szövegvilága markánsan eltér a kortárs gyermekirodalmi alkotók univerzumától, mivel a lírai mese uralkodó műfajként járja át a munkásságát. Az írónőt a kortárs lírai mese mesterének tartjuk, aki bravúros nyelvzsonglőrként a kortárs gyermekirodalmi diskurzusban „liriko-epikai nyelvi szöveteket”,[11] „nyelvművészeti alkotásokat”[12] hoz létre. Művei magukon viselik a lírai mese valamennyi határhelyzetéből adódó kettősséget: a lirizált próza jegyeit hordozva a lexikai és szövegszerkezeti szintű metaforizáció járja át azokat; a gyermektörténet és tündérmese műfaji tradíciójából építkezve egyrészt gyermeki világlátás és gondolkodásmód uralja a szövegeit, másrészt egyszerre ad teret a tündérmese mágikus elemeinek, szereplőinek és világképének, illetve a hétköznapi mikrovilág gyermeki fantázián megszűrt artikulálódásának; mindezeket együtt véve pedig az ő lírai meséi okozzák a legnagyobb dilemmát a célközönség megítélését illetően.[13] A gyermekbefogadókkal való számolás mégsem idegen ezektől a művektől, mivel Máté lírai meséi – a gyermekeknek szánt irodalmi mesék és gyermektörténetek legjellemzőbb sajátosságához hűen[14] – összhangba hozzák a gyermeki gondolkodás működését a mesei világkép működésével, harmóniát teremtenek a célközönség életkori jellemzőiből adódó gyermeki világlátás és a mese mágikus világlátása között. Ezek a szövegek tehát kiemelten érzékenyen rezonálnak a gyermekbefogadók pszichikai sajátosságaira. A művekben tetten érhetjük a gyermek hiányos ismereteinek képzelettel való feltöltését[15] – ilyen pl. a környezet elemeinek nem rendeltetésszerű használata –, a mágikus-csodás világ hétköznapi világba való betüremkedését (pl. a piros fazék mint emlékgyűjtő hely). A gondolatok, álmok objektív valóságként kerülnek értelmezésre (ezt láthatjuk a tündérrigólányok egymás álmának megélésekor), a gyermeki énközpontúság, saját magához való mérés, a többféle nézőpont ütköztetésének hiánya[16] pedig a békaperspektíva alkalmazásában, a gyermeki nézőpont mint egyetlen nézőpont érvényesítésében figyelhető meg. A gyermeki világlátás érvényesülését látjuk a szövegek utópisztikusságra, játékosságra, derűre való törekvés[17] tendenciájában is (kitűnő példák erre Az emlékfoltozók főszereplőinek karakterei).[18] A gyermektörténetek és irodalmi mesék sajátosságaként számon tartott gyermeki szereplők és a gyermek mikrovilágához kapcsolódó tevékenységek Máté lírai meséiben is domináns szerephez jutnak – pl. a nyár közeledte a biciklik, rollerek előkerülésében nyilvánul meg, a nyár kekszet eszik és málnaszörpöt iszik.[19]

A gyermeki és mesei mágikus világkép találkozásán túl a lokális és fenntartott metaforák burjánzása jellemzi Máté Angi műveit. A metaforizáció lexikai szintjén a szereplő, elbeszélő szólamába fűzött szóképek közé sorolható az ismétlés alakzatának szerepeltetése („Ha anyája fésülni kezdte, fésülni kócait”), a szabad képzettársítás, sejtetés alkalmazása („Mindent szeretett, ami állt. […] Minden szeretett, ami járta az ide-odát.”), a hétköznapi tárgyak, természetei elemek főszereplővé emelésével létrejövő antropomorfizálódás, animizálódás (pl. a pocsolya saját létének értelmezése), ide tartozik a hangulatfestés, érzékeltetés céljából születő hasonlítás alkalmazása is (pl. „Sárga volt és kócos, ég felé indult, mintha az álom hajnalonta onnan szaladna világgá”).[20] Szintén a lexikai metaforizáció szintjéhez sorolható a Máté-szövegkorpuszra jellemző grammatikai invenció alkalmazása – N. Tóth Anikó írja Mátéról: „A világteremtés tehát nyelvteremtés.”[21] –, amely többek között tájnyelv-imitálással („piroskodni kezdtek a cseresznyék”),[22] gyakori főnevesítéssel („történik a jó”), rendhagyó toldalékolással („a sürgölődést forogták, forgolódást sürögték”)[23] valósul meg. A szövegszerkezeti szintet érintő metaforizáció elsősorban a parabolisztikusságban (például a nyári forróság terjedése vidéki utazásként való szemléltetése); a szereplők metaforaláncon keresztüli jellemzésében (például a Volt egyszer egy kötet történetei egy-egy szereplő leíró jellegű bemutatása köré összpontosulnak); a kalandosság leépítésében és a cselekmény minimalizálásában (kalandok helyett hétköznapi mikroesemények, álmok, gondolatok, vágyak kerülnek leírásra); a téridő kitágításában („Olyan volt ez a nyár, hogy folyton mennie kellett, hát utazott”;[24] a racionális és irracionális világ összeolvasztásában bontakozik ki (pl. a tündérrigólányok a szobájuk ablakából csiklandozták a Holdat).

 

N. Tóth Anikó lírai meséi mint lirizált gyermektörténetek

 

 

N. Tóth Anikó gyermekirodalmi munkásságát műfaji és formai sokszínűség jellemzi. A lírai mese nála – Máté Angi szövegvilágával szemben – nem élvez elsődleges pozíciót, hanem a szövegkorpuszának egy sajátos szeletét, adaptált változatát, egyéni arcát képezi, és elsősorban Az eszemet tudom[25] című gyűjteményben jelenik meg. Míg a Máté-féle líraimese-felfogás lényegét a lirizált nyelvezet fokozott használatán túl a gyermeki és mesei mágikus világlátás kiegyensúlyozott összhangja képezi, az N. Tóth-féle művekben a svéd típusú gyermekversek, illetve Janikovszky Éva gyermektörténeteinek hatása figyelhető meg, amely lirizált gyermektörténetek születését eredményezi. A svéd típusú gyermekvers hatásáról és a Janikovszky-tradíció működéséről tanúskodik a szövegek tematikai köre (a gyermek személyes kapcsolatai, mikrovilága, világról alkotott véleménye, a mindennapokban megélt eseményei és azokhoz fűzött kommentárjai, bensősége kitárulkozása kerül terítékre,[26] a gyermeki nézőpont érvényesítése és a gyermeki világlátás felnagyítása; az én-elbeszélőként megszólaló gyermekszólam előtérbe helyezése; valamint a novella javára történő, mágikus-mitikus mesei elemekről való fokozatos leválás (a racionális-irracionális téridőfelosztás a racionálisra szűkül, amibe a fantázia, képzelet, álom, álmodozás regiszterein keresztül türemkedik be egy-egy fantasztikus elem; a csoda, csodaszerűség háttérbe szorul, a fabulózus fokozatos felszámolása a hétköznapi élettér mindennapiságát, az „élet apró csodáira való rácsodálkozást” helyezi előtérbe). A gyermektörténetek világához közelítő szövegekben a tündérmesei elemek már csak nyomokban bukkannak fel, és ilyenkor is a hétköznapi élettérbe adaptálódnak (ezt látjuk pl. a függönymanó, mosdószörny karakterében is).

N. Tóth Anikó lírai meséi tehát lirizált gyermektörténetekként artikulálódnak, melyeket épp a nyelv működése, illetve a metaforizáció különböző szintjeinek érvényesülése alakít egyedivé. A lirizált nyelvhasználat ugyanis mozgásba lendíti a fantázia világát, és a „hétköznapiságból” „varázslatosat” teremt. A műfajilag nehezen artikulálható szövegek önmagukat „mesketékként” határozzák meg. Ez a megnevezés egyrészt a terjedelmi rövidségükre utal, másrészt a mesei tradícióhoz való problematikus viszonyt jelzi. A lirizálódás lexikai szintjén megjelenő lokális metaforák között kiemelt szerepet tölt be maga a meskete fogalom perszonifikálódása, amely a kötet bevezetőjében és fülszövegében szerepelve önreflexív módon keretezi, determinálja a többi szöveg értelmezését is. „Vannak világos és sötét mesketék. A világos mesketék könyvekben lapulnak, és ha este föllapozzuk őket, a szemünkbe világítanak, és nem hagynak elaludni.”[27] A lirizálódás eszközei közé sorolhatjuk a grammatikai invenció alkalmazását is, amely egyéni szóalkotásban (pl. anyarobot, időhúzó, embervadász), hangutánzó és hangulatfestő szavak burjánzásban (pl. sutyorgás, kicsusszan), a szó szerinti és metaforikus jelentés feszültségének megmutatásában, a metaforikus jelentés leépítésében (ilyen például a törzsvendég fogalmának szó szerinti értelmezése) figyelhető meg.[28] A számos lexikai és kompozíciós szintű metaforizáció közül leginkább a szinesztézia (pl. halkfinom puszi), alliteráció (pl. bánatosan búcsúzkodnak), metafora (pl. álommorzsa, titokpuszi, kavicsnyi csikiemlék, apu erdőillata), megszemélyesítés (pl. gondok kalapálják a fejet), ellentétek kedvelése („közeli barátaink és távoli rokonaink”),[29] halmozás („A készülés jó dolog, mert közben lehet tervezgetni, ábrándozni, vágyakozni, izgalmaskodni, tenni-venni.”),[30] valamint a cselekményességet felváltó hangulat, érzelem- és benyomásleírások (ezt találjuk pl. az Illatos vagy a Puszik című művekben) megjelenítése uralja ezeket a műveket.[31]

 

Finy Petra lírai meséi

 

 

Az előző két líraimese-koncepcióhoz képest Finy Petra lírai mesevilágában (A fűszerkatona[32]; A darvak tánca[33]) a tündérmesei hagyomány dominanciáját fedezhetjük fel. A művek gyermekpszichológiai megközelíthetősége itt háttérbe szorul, a gyermeki gondolkodás elemei kevésbé lesznek relevánsak, helyettük a népmesei és irodalmi mesei réteg kerül a figyelem középpontjába. A tündérmesei tradíció jelenlétét a mesei szerepkörök karaktereinek megjelenése (boszorkány, tündér, királylány, királyfi), a mesei világ motívumainak artikulálódása (fekete macska, az útjárás motívuma, a párkeresés életcélként való meghatározása), a tündérmesei kétdimenziós téridőhasználat egységesként való felfogása, a racionális világ háttérbe szorítása, a cselekmény irracionális (mesei) térbe helyezése (kert, királyi udvar, öregasszony háza), az időtapasztalat felfüggesztése (régen, egyszer, egy nap kifejezések használata), mesei szófordulatok megjelenítése („Egyet se búsulj”)[34] képezi. A Finy-féle lírai mesék ugyanakkor az irodalmi mese műfaji sajátosságaiból is merítenek, amikor a sajátmese, szomorú mese elemeit integrálják (pl. A levendulagyermek című szövegben megjelenő halál, fájdalom témájának feldolgozásában, a szociális érzékenység megjelenítésében),[35] a saját meseiségre visszautalva az önreflexió eszközével élnek (pl. A hiúzfiú című műben szereplő mesét olvasó lány nem hisz a mesékben),[36] a tündérmesei szereplőket a társadalmi valóság tükrében, referenciális módon ábrázolják (pl. A boszorkány karikáiban a boszorkányt a falusiak által üldözött, megbélyegzett, kiközösített vajákos asszonyként mutatja be).

[37]

A szövegek lirizálódása Finy esetében is mindkét metaforizációs szintén megfigyelhető, sőt a kompozíciós szintű metaforizálódás egyes művekben dominánsabban lép fel a lexikai szintű lokális metaforáknál. A lokális metaforák körébe sorolhatók a hasonlatokkal történő szereplőjellemzések („Vad volt, mint a párját vesztett nőstényfarkas és bősz, mint a harcba induló barnamedve”)[38] és cselekményleírások („Szépségével úgy elvarázsolja, hogy addig nézi a tóparton, amíg le nem megy a nap”),[39] a szinesztéziák („A néma árnyék egy hiúzban végződött”),[40] a metaforák (fénykönnyeket sír), az alliterációk („a könnye is kicsordul a kínos küszködésben”),[41] az ismétlések („Csak nézte, nézte, nézte őt.”),[42] a szinekdoché („Volt egy ember a faluban, aki már régóta irigyelte az anyó gyógyító erejét, de legfőképp meleg szívét és mosolyát”).[43] Kompozíciós szintű metaforizáció figyelhető meg a szereplők jelleme és külseje közti mágikus kapcsolat szövésében (pl. az árva lány megőszül); a metalepszis használatában (a hiúzzá vált fiúval találkozó lány arról olvas, hogy találkozik egy lány egy hiúzzá vált fiúval);[44] a mesei részleteket elfedni igyekvő, mesei stilizálással élő elliptikus, balladisztikus szerkezet alkalmazásában; a szimbolikus sejtetések, előreutalások burjánzásában („Az örök boldogság virágát csak a legnagyobb bánatban találod meg”);[45] a szereplők/dolgok metonimikus performációjának folyamatleírásában, az eredettörténetek kedvelésében (pl. a szülő után sóvárgó, magasba emelt lila kezű gyermekek földbe gyökerezése mint levendulává válás; a szomorú, árva lány hajából árvalányhaj lesz).

 

Összegzés

 

 

A tanulmányban bemutatott líraimese-koncepciókból és a fent ismertetett határhelyzetekből adódóan láthatjuk, hogy a lírai mese az irodalmi mesének egy olyan sajátos típusa, amely számos műfaji, stilisztikai elemet integrál magába. Ezekben a művekben a mese varázsvilága elsősorban nem a mágikus szereplőkön, téridőn, eszközökön, motívumokon keresztül születik meg, hanem a poétikai funkció felerősödésével, a nyelvezet metaforizálódásával, a lokális és fenntartott metaforák burjánzásával artikulálódik. A lokális metaforák esetében nemcsak a metafora típusú szóképek gazdagságát tapasztalhatjuk, hanem a gyermektörténet típusából kölcsönzött, gyermeknyelv-használat imitációjából fakadó szólebontási tendenciákat, nyelvrontási mechanizmusok jelenlétét, a grammatika működésének szétfeszítéséből adódó egyéni szóalkotásokat is. A kompozíciós szinten megjelenő fenntartott metaforák közül a tündérmeséből kölcsönzött mesei stilizálás, ismétlődés és parabolisztikusság járja át a lírai mesét. Jellemző a szüzsé dinamikájának belső tájábrázolással, hangulatok, érzelmek megfestésével történő megtörése, a gyermeki asszociációk előtérbe helyezése. Kiemelt szerepet nyer a cselekmény minimalizálódása, a narratív jelentések kibontakozásának hátráltatása, a mikroesemények felnagyítása, illetve a tündérmeséhez vagy novellához mért terjedelmi rövidülés is. A lírai mese lényegét tehát a gyermektörténetek és sajátmesék lirizálódása képezi, amely a „meseszép nyelv” használatával a mesei fantasztikum megteremtésének illúzióját hozza létre. A határmezsgyék mentén artikulálódó irodalmimese-típus tehát a szófestés eszközével teremti meg a maga mesevilágát.

 

 

JEGYZETEK

 


[1] BENYOVSZKY Krisztián: Az elbeszélt metafora. Világosság, 2006/8-9-10., 136‒137.

[2] DOBOS István: Alaktan és értelmezéstörténet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995, 119‒121.

[3] MIKO, František: Az epikától a líráig. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2000, 91.

[4] BENYOVSZKY: i. m., 138‒139.

[5] Erről lásd PUSKÁS Andrea: History of English Literature I. A Textbook for University Students of English as a Foreign Language. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2015, 106.

[6] PETRES CSIZMADIA Gabriella: Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2015, 124.

[7] Navigátor, szerk. LOVÁSZ Andrea. Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2011, 29.

[8] Érik a nyár, szerk. LOVÁSZ Andrea. Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2013, 7‒8.

[9] Elfelejtett lények boltja, szerk. LOVÁSZ Andrea. Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2013, 7‒8.

[10] Uo., 108‒112.

[11] N. TÓTH Anikó: Vízjelek. Nap Kiadó, Dunaszerdahely 2014, 140.

[12] Erről lásd KISS Noémi: Elgörbül szeme előtt a világ. Magyar Narancs, 2009/34. (http://magyarnarancs.hu/zene2/konyv_-_elgorbul_szeme_elott_a_vilag_-_mate_angi_mamo-72021, utolsó letöltés: 2017. január 10.)

[13] N. TÓTH Anikó: Vízjelek, 139‒140.

[14] LOVÁSZAndrea: Jelen idejű holnemvolt. : Kronika Nova Kiadó, Budapest, 2007, 7.

[15] KÁDÁR Annamária: Mesepszichológia. Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2013, 23.

[16] Uo., 29‒31.

[17] Uo., 24.

[18] MÁTÉ Angi: Az emlékfoltozók. Magvető Kiadó, Budapest, 2012.

[19] MÁTÉ Angi: Volt egyszer egy. Pozsonyi Pagony Kiadó, Budapest, 2010, 4‒5.

[20] Uo., 6.

[21] N. TÓTH Anikó: Vízjelek, 143.

[22] MÁTÉ Angi: Volt egyszer egy, 4.

[23] Uo., 5.

[24] Uo., 4.

[25] N. TÓTH Anikó: Az eszemet tudom. Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2012.

[26] PETRES CSIZMADIA: Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból, 70.

[27] N. TÓTH: Az eszemet tudom, 3.

[28] Uo., 26.

[29] Uo., 13.

[30] Uo., 29.

[31] Uo., 6‒7.

[32] FINYPetra: A fűszerkatona. Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2013.

[33] FINYPetra: A darvak tánca. Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2015.

[34] FINY Petra: i. m., 22.

[35] Uo., 4.

[36] Uo., 20‒21.

[37] Uo., 16.

[38] Uo., 18.

[39] Uo., 22.

[40] Uo., 20.

[41] Uo., 30.

[42] Uo., 22.

[43] Uo., 24.

[44] Uo., 20‒21.

[45] Uo., 4.

 

 

A pálya szélén: eltérő terek Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében

 

 

 

 

 

„A regény mottója – gyorsabban, magasabbra, távolabbra – univerzális bűvszó, ami nemcsak a technikai találékonyságunkat szuggerálja, hanem lelki-biológiai készségeinket is. Meghódítani egy rekordot, a világűrt vagy egy népet – mint ösztöni magatartás – végső elemzésben ugyanazt a tragikus feledat-félreismerést jelenti. S ebben még a szerelem se kivétel. Nincs is kivétel. Csődjeinkben – egyéni, politikai, társadalmi egyaránt – a hódítás póza üt vissza.”

 

(Mészöly Miklós)[1]

 

 

 

A kritikai fogadtatás nem volt kegyes Mészöly Miklós első regényével: a kortársak nem áldoztak kellő figyelmet a hatvanas évek végén megjelenő műnek[2], mi több, Az atléta halála azóta sem került centrális pozícióba az életműben. Habár az utóbbi évtizedekben születtek elemző tanulmányok, az író első kisregénye mégis a pálya szélén ragadt. A mellőzöttség korántsem indokolt, hiszen Az atléta halála szövege olyan prózapoétikai elemekkel dolgozik, melyek a későbbi, az életmű fókuszában álló művekben válnak kulcsfontosságú szövegszervező technikává mint a Saulus, az Alkulások vagy épp a Megbocsátás.

A tradicionálisan célelvű epikai szerkesztettség problémáját is fölveti[3] már ez a korai regény, amely nemcsak a hatvanas évek prózájának egy meghatározó darabja, hanem a mészölyi prózavilág origója is: a nem hagyományosan lírai, nominalista-minimalista szövegfelületek és a nem hagyományosan epikai nagykoncepciók állandó, termékeny, számos formavariánst kínáló feszültsége már ebben a szövegben is több helyen tetten érhető, így Az atléta halála a kezdőpontja annak az útnak, amely a korai világszerűségtől indul és a kései szövegszerű irodalmiságba ér révbe[4].

Jelen dolgozat arra vállalkozik, hogy a regényben fontos szerephez jutó terek (futópályák, a tardosi padlás, a hotel, Hildi lakásának pincéje stb.), valamint a helységek (Tardos, Prága, Budapest, Vlegyásza) összetett motívumait, valamint a narrátori pozíciók által kialakított szövegteret vizsgálja.  A szövegben jelenlévő terek szoros kapcsolatban állnak az időkezeléssel is, több esetben a bahtyini kronotoposz[5] tér-idő kapcsolatait megidézve.
Hildi mint narrátor egyszerre több idősíkban mozog, hiszen a szöveg megalkotásának jelenidejéhez – vagyis kvázi a jelen előállításához – minden alkalommal a múltba kell visszalépnie, hogy rekonstruálja az emléknyomokat, ezzel megalkotva nemcsak a saját történetét, hanem Bálint alakját is. Így a regényszöveg elemzésekor mindenképpen számolnunk kell az emlékezés és az emlékezet (aktív és passzív) szövegkonstruáló, valamint a szöveg szubjektumkonstruáló erejével, amely egyaránt vonatkozik a megíróra, azaz Hildire, valamint a megírtra is, azaz Bálintra.

 

Eltérő terek

 

Mészöly prózájában a térábrázolás, a helységek és helyiségek aprólékos, pontos leírása, mi több, motivikus beágyazottsága a szövegkonstrukció és -kohézió fontos komponense.
A korábban már idézett Bazsányi-tanulmány[6] hívja fel a figyelmet az író prózai szövegeinek olyan lírai karakterjegyeire, amely hasonlatosan a korszak vezető lírikusaihoz – a párhuzam itt elsősorban Nemes Nagy Ágnesre és Pilinszky Jánosra vonatkozik – az objektív líra poétikai eszköztárát mozgósították a próza szövegterében[7]. A szövegek erős motivikus beágyazottságára a kritikai recepció is felfigyelt, különösen igaz ez a Mészöly esetében legtöbbet citált parabolikus regény fogalmára[8]. A példázatszerűség – kitágítva a fogalmat a metaforikusság – azonban nemcsak a történetvezetésben vagy a szereplők alakjában érhető tetten, hanem a cselekményben bejárt terek kapcsán is.

A heterotópia fogalmáról Michel Foucault Eltérő terek című tanulmányában ír[9]. A fogalom a tér azon típusait jelöli, amelyek minden más térrel egyszerre kapcsolatban állnak, és – szemben az utópiával –valós hellyel rendelkeznek, pontosan lokalizálhatók. Foucault tanulmányában több példát is hoz a heterotópiákra, ezek közül az egyik a könyvtár, aminek célja minden tudás, ízlés és értelem összegyűjtése egyetlen helyen, valahol az időn kívül.
A könyvtár tehát minden más térrel kapcsolatban áll (hisz mindenről olvashatunk a könyvtárban), valamint valós hellyel is rendelkezik.

Az atléta halála esetében heterotopikus terekről akkor beszélhetünk, ha szövegben létezik egy olyan központi hely, amely minden más ábrázolt teret is magába foglal.
A regényszöveg világában ez a hely a futópálya, amely nemcsak központi térmotívuma a műnek, hanem a (kvázi) főhős Bálint létterének is metaforája. Fodor Péter egy Mészöly-elemzésében[10] a modern sportversenyek profán látványosságára hívja fel a figyelmet, amely szemben áll az ókori megmérettetések eredeti indíttatásával, amikor a sportolás még a lélek iskolája volt. Szerinte az Atlétában a sport archaikus értelme és jelentése dinamizálódik oly módon, hogy a sportolókat saját individuális jelentőségükön túlmutató jelekként értelmezték. A sportnyelv metaforizációs működése pedig arra ad lehetőséget, hogy a regényben egy sokrétű és figuratív jelentésegyüttes épüljön ki, melynek részletesebb bemutatására még a későbbiekben visszatérek.

Az atléta halála esetében ez a térkezelés különösen érdekes: a tér és az idő ellentétes mozgásban vannak. Az elbeszélő minél tágasabb terekről ír (pl. vlegyászai kőfejtő), annál közelebb van a történetidő jelenéhez:

 

„Lassan nyolcadik hete, hogy megtaláltuk a holttestét a vlegyászai Égettkő völgyében. Üszkös fenyőrönkök között bukott arcra, s kora délelőttől késő estig tűzte a nap a tarkóját. A nagy, hegyi vöröshangyák füzérben telepedtek be a trikója alá, mint valami titokzatos tetoválás varratcsíkjai. Ugyanaz a fekete-vörös futócipő volt rajta akkor is, mint a nyár végi prágai versenyen.”[11]

 

 

Éppen ellentétesen működik ez a kölcsönhatás akkor, amikor kisebb, szűkebb helyekről (pl. tardosi padlás leírása Hildi lakásának pincéjében) beszél a narrátor. Ekkor Hildinek a távolabbi eseményekre kell közvetlenül, vagy Bálint narrátori szólamán keresztül közvetve emlékezni:

 

„Azt kérte, menjünk le együtt a légópincébe, csak egy negyedórára legalább, valamit tisztázni szeretne, amit nem tud szavakkal jól elmagyarázni. Jobb volna ugyan egy padlás, de az biztos zárva van.”[12]

 

Ezek a tér- és időbeli távolságok és különbségek nemcsak egyfajta horizontális tengelyen mozognak (ha az időt és a távolságot mint egy A pontból B felé tartó egyenest fogjuk fel), hanem egy másik, vertikális tengelyt is működésbe hoznak: ez a fent és lent között mozgó tengely Őze Bálint életének kulcsfontosságú pontjaiból épül fel. A múlt és a múltbéli események, melyek Bálint szólamán keresztül épülnek be a szövegbe, a tengely alján helyezkednek el – kezdőpontként megjelölhetjük azt, amikor Bálint atletizálni kezd:

 

Tardoson olyan lendülettel futott neki a kátrányos tribünfalnak, hogy saját bevallása szerint is majdnem elájult, mikor homlokát beverte. Későn eszmélt csak rá, hogy nincs tovább, s már nem tudott lassítani. Öreg Pepita pedig pontosan a nyekkenésre nyomta meg a stopperóra gombját. Aztán odahívta magához a kóválygó gyereket. Már ismerték látásból egymást, de ez most egészen másfajta ismerkedés volt. Azonnal a közepébe vághattak, magyarázkodás nélkül.”[13]

 

Bálint életében itt kezdődik meg a „létezés rekordjának”[14] hajszolása, így ez a vertikális tengely egyfajta léttengelyként is értelmeződik. A rekordok hajszolása, a soha meg nem nyugvás végül az Égettkő-völgyében, az egyszerre horizontális és vertikális magaslaton teljesedik ki. Egy interjúban Mészöly így beszélt az atlétáról: „A két regény (Az atléta halála és a Saulus) stafétaváltásban követte bennem egymást, leírhatatlanabb pályára akartam szorítani a futómat. […] Az atlétám, mint típus, félúton van, sem itt, sem ott egészen. Morálgörcse, megszállottsága semmibe fut. Szükségszerűen magányosodik el. Hamlet, de kissé l’art pour l’art ez. S elsősorban a saját megváltásának az éhsége pusztítja.”[15] Ez a megváltás-éhség – az igazi, elérhetetlen célba való befutás – helyezkedik el a vertikális sík csúcspontján, azonban sem a narrátor, sem az olvasó nem tudja pontosan lokalizálni a helyet és az időt sem, mivel Bálint meghal az újabb rekord hajszolása közben.

Az atléta életének a futás adta meg az értemét: egy zárt világ szabályai szerint élte a mindennapjait, az öltözők, futópályák és stadionok tereibe szorítva. Habár sokan a futást mint a  szabadság szinonimáját vagy metaforáját írjak le, Bálint esetében ez a szabadság mégis fogságként értelmezhető. Elég arra gondolnunk, hogy a futópályák ovális, önmagába visszatérő, végtelen alakja folyamatos visszatérésre és újrakezdésre ösztökéli a futókat: gyorsabban, magasabbra, távolabbra, ahogy a regény mottója is szól. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a futópálya a regényben a börtön metaforája. Bahtyin kronotoposz-elméletében pedig a fogság és a börtön motívumai fontos szövegszervező erővel bírnak: „A fogság és a börtön annyit jelentenek, hogy a hős a tér meghatározott helyére van bekerítve, és izolált helyzetben van, ami megakadályozza további mozgását a cél felé, vagyis lehetetlenné teszi a további üldözést, keresést stb. Az elrablás, a menekülés, az üldözés, a fogság nagy szerepet játszik a görög regényben. Ezért fontos, hogy benne nagy területek, szárazföldek és tengerek, különböző országok szerepeljenek”.[16]

A görög regény motívumai az Atlétában is visszaköszönnek: a futópálya mint börtön, a menekülés leírása, amikor Hildivel Karlsteinbe kirándulnak[17] ahelyett, hogy a tömeg igényeit kiszolgálva a versenyen maradtak volna, de átvitt értelemben ide sorolhatjuk Bálint menekülését a Pécsi Picivel és Rékával folytatott szerelmi viszonyokba is. Pici mint a kamaszkor féktelensége, Réka pedig mint a művészlélek megtestesítője (amely hasonlatos a profi sportolóéhoz) egyaránt menekülési utat jelentettek Bálintnak. 

A terek szövegbeli megjelenésének és változásának fő mozgatója az emlékezés.
Az esemény szöveggé alakítása mindenekelőtt azt jelenti, hogy azt valamilyen nyelvi rendszer szabályai szerint mondjuk el, vagyis hogy bizonyos eleve meghatározott strukturális rendnek vetjük alá”,[18] írja Lotman a kulturális emlékezés mechanizmusáról. Az atléta halála esetében ez a rend a majdani életrajzi könyv megírásának szándéka. Bálint emlékezetének – azaz emlékeinek – beépítése Hildi emlékezésébe – azaz a szöveg megszületésének idejébe – különös szövegszervezési dinamikát indít be. Paul de Man Sign and Symbol in Hegel’s Aesthetics [19]című művében szintén az emlékezet és az emlékezés megkülönböztetésére világít rá: különbséget tesz Gedächtnis és Erinnerung között. Előbbi a mechanikus emlékezetnek felel meg, egyfajta akaratlagos memóriának, utóbbi pedig a belsővé tévő emlékezésnek, az egykori tapasztalatok összegyűjtése képességének, az információk egésszé formálásának. A két működésmód alapvetően más, az egyik mechanikus, a másik pedig dinamikus. Az emlékek aktivizálásának e két formája azonban nem egymást kiegészítve, dialektikusan lép működésbe, hanem épp ellenkezőleg: „emlékezet és interiorizáló emlékezés viszonyára nem a ’dialektikusság’ jellemző, […] hanem a szakadás, a heterogeneitás, a szétválás”.[20]
A szakadás és a szétválás folyamatában az emlékképek átalakulnak, így már nem az egykori múltnak lesznek reprezentánsai. Azt gondolhatnánk, hogy az emlékezés a múlthoz kötődik, a múlt képeiből építkezik, azonban maga a folyamat mindig is egy jelenben zajló aktus, egy folyamatosan létrejövő, megalkotott, konstruált tudati képződmény – „az emlékezet a jövőre irányul, és a jelen jelenlétét képezi”.[21] A korábban a múlthoz, múltbeli történésekhez társított emlékezet így átkerül a jelen idősíkjára, egy jelenben megképződő narratívává alakul át, egy itt és most megalakuló és megszülető történetté. Egykori nyomokból, jelekből konstruálódik, de létrejöttében ezek csak ’eszközök’, funkcionális egységek, melyek ha el is indítják, de nem reprezentálják magát a folyamatot.[22] Nyomokról lévén szó, sosem lehetnek teljes egészek, mindig bennük van valami hiány, amelyet a jelenbeli emlékezés működése tölt ki – azonban fontos belátnunk, hogy ez sem tekinthető valamiféle rögzített, állandó, már változni nem képes folyamatnak.

Hildi és Bálint kapcsolatában a hiány mindig jelen volt. Míg Hildi „civil” volt, azaz örökös kívülálló, Bálint hivatásos sportoló, egy meghatározott rendszerű világ tagja, meghatározott világnézettel. Regénybeli alakmása Réka, a bábművész, akinek előadásában Bálint rekordkísérletei, folyamatos futása, úton levése köszön vissza. Réka mellett a múltból kísértő árny Pécsi Pici alakja, aki Bálint kamaszkorától kezdve, időről időre felbukkan a férfi életében, kiszorítva ezzel a jelenben élő Hildit. Így Hildi nemcsak a férfi és nő kapcsolatában kerül a pálya szélére, hanem a három nő, Réka-Pici-Hildi hármasában is marginalizálódik. Narrátori szólama bármennyire is a fő szólam, a kezdetektől korlátozott, akárcsak más Mészöly-regények elbeszélői és szereplői esetében.

Közhelyszerű megállapítás, hogy egy emlék előhívása annál nehezebb, minél nagyobb az emlékezés jelen ideje és az adott, múltbéli emlékpillanat közötti időbeli távolság. Bálint kamaszkori emlékei – amelyek a regényszöveg kulcsfontosságú részeit teszik ki – nehezen hívhatók elő: ő maga ritkán, töredékeiben és Hildi narrátori szólamán beszél róla, majd ezek a történetek egy újabb „szűrőn” mennek keresztül. Hildi emlékeivé is válnak, újra- és átértelmezve Bálint elbeszélését. Így az idő és a tér egyes vonatkozásai, kapcsolódásai és ellentétes mozgásuk a narráció problematikusságára irányítják a figyelmet.

Az egyes emlékmozaikok összeszerkesztése nehéz feladat, ezt a narrátor többször is jelzi a szövegben:

 

„Az egyik nap végigolvastam, amit leírtam eddig az életünkről, s nem voltam megelégedve vele. Ez újra megerősített, hogy csupán vázlatnak tekintsem. Úgy találtam, hogy még mindig túl sok a rögtönzött föltevés, a hasonlítás, az önkényes vonatkoztatás benne. Bár a kísértés is sok, hogy ezt-azt belemagyarázzak a történtekbe.”[23]

 

Az idézett rész újfent érdekes kérdéseket vet fel: egyrészt ez a narrátori önreflexió a szöveg megírtságára irányítja a figyelmet. Hiába az objektivitásra és fakticitásra való törekvés, a szöveg alakulása közben sajátos (ön)működésbe lép. Az önkényes vonatkoztatások ismét Hildire mint értelmezőre és ezzel együtt újraíró elbeszélőre utalnak, így ismét feltehetjük a kérdést, valójában kire is emlékezik vissza a szöveg? A belemagyarázás, a hasonlítás és a kísértés szavak arra engednek következtetni, hogy a Hildi-Bálint kapcsolatból nemcsak nő és férfi viszonyát ismerhetjük meg – ami kétségkívül az elbeszélés kételyének egyik fő mozgatója[24] – hanem az önmegismerés egyes lépcsőfokait is, amihez kétségtelenül szükséges a másik jelenléte.

 

 

A szövegtér felosztása: a narráció kérdései

 

A regény narrációja elsődlegesen homodiegetikus, mivel Hildi szólama a vezető elbeszélői szólam, heterodiegetikussá akkor válik, amikor Bálint elbeszélői részei is belépnek a történetbe. Ugyanakkor ezt sem nevezhetjük tisztán heterodiegetikus elbeszélésnek, mivel Bálint emlékei Hildin keresztül épülnek be a szövegbe.

A női narrátori szólam indokolttá teszi a korábban már több tanulmány által is fejtegetett problémát, miszerint mennyiben változik meg a szöveg karaktere, ha a narrátor nő? Több írás[25] is e kérdéskört vizsgálva rögtön a regény felütését citálja:

 

„Tulajdonképpen az Állami Sportkiadó kért meg rá, hogy valami emlékezésfélét szerkesszek az életéről, ne hosszút és főképp ne túlságosan szakszerűt. A szakszerű szempontokat, mondták, csak nyugodtan bízzam rájuk, az úgyis nagyon ingoványos terület. Kényes. Becsvágyak és sértődések, egyleti és személyes féltékenykedések arénája. Tőlem valami mást várnak. Értésemre adták, hogy legszívesebben olyasféle alcímmel látnák el a könyvemet, mint például: Lírai emlékezés egy versenyen kívüli atlétára – vagy valami hasonló. Aki sosem írt, csak élt, azt könnyen megtéveszthetik az ilyen kikötések: azt hiheti, hogy ami az ujjbegyében, az mindjárt a papíron is. Én nem áltatom magam.”

 

Sokat emlegetett, elcsépelt frázis, hogy a nőiséghez egyértelműen a lágyságot, a líraiságot, a finomságot és az érzékiséget társítjuk. Előfeltevéseink szerint egy női elbeszélő nem képes objektív és pontos lenni, hiszen érzelmei uralják a létrejövő szöveget, amely korántsem lehet hiteles visszaemlékezés. Azonban ha közelebbről megvizsgáljuk a regényt, elmondhatjuk, hogy Hildi – többször szövegszerűen is jelezve ezt – igenis az objektivitásra és a fakticitásra törekszik:

 

„Komolyan hiszem, hogy csak az tud igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá, hogy elfogult is legyen.”[26]

 

vagy:

 

„Egy mindenesetre biztos: ez még nem az a könyv, amit írni szeretnék róla. Tétova adatgyűjtés inkább, hogy végre megismerjem azt, akivel tíz évig együtt éltem; a férfit, a kamaszt, a gyereket – mindet együtt.”[27]

 

A szövegtér kiteljesedésével, vagyis a történet jelenidejével párhuzamosan az olvasó egy megismerési folyamat tanúja is lehet: hiszen Hildi nemcsak Bálint alakját igyekszik rekonstruálni a meglévő és az újonnan felkutatott emlékekből, hanem saját magát is, az atlétához fűződő viszonya tükrében.

A regény mindezek mellett olvasható önéletrajzi regényként is – de ez az önéletrajz korántsem Őze Bálinté. Az atléta halála tulajdonképpen Hildi önéletrajza, saját magát írja meg az emlékek számbavételével, nem azt a férfit akarja megismerni, akivel tíz évig együtt élt, hanem a nőt, aki emellett a férfi mellett született meg. Foucault szerint a halállal szomszédos és szembeszegülő tér az a hely, ahol az elbeszélés önmagára talál: „a halál határa végtelen teret nyit meg a nyelv előtt, vagy inkább benne magában”[28]. A Hildi elbeszélését (írását) elindító mozzanat (ha a szöveget pszichoanalitikus szempontok szerint olvassuk, akkor a trauma) Bálint halála, azaz a halállal való szembesülés és szembeszegülés. Paul de Man önéletrajziságot vizsgáló tanulmánya pedig egy másik oldalról közelít, az önéletrajzi szöveget mint sajátos tükör-struktúrát írj le: a tanulmány egyik kulcsfogalma a tükör-mozzanat[29], melyben „az olvasás folyamatában érintett két szubjektum kölcsönös reflexív helyettesítés útján meghatározza egymást, s az önéletrajzi mozzanat mint kettejük egymáshoz igazodása játszódik le. A struktúra éppúgy rejt különbségtevést, mint hasonlóságot, hiszen mindkettő a szubjektumot megalkotó felcserélésen alapszik. Ez a tükrös struktúra (specular structure) beépül minden olyan szövegbe, melyben a szerző önmagát avatja megértése tárgyává […].”[30]   Hildi olvas Bálint emlékeiben, az összegyűjtött adatokat történetté formálja, s ezáltal, habár explicit módon ez egyszer sem jelenik meg a szövegben, önmagát teszi a megismerés és ebből következően a megértés tárgyává.

Hildi visszaemlékezései, azaz az általa elkészített szöveg azonban nem minden esetben kielégítő; ezt a kételyt az elbeszélő szintén többször jelzi:

 

„A Sportkiadónál valaki elárulta nekem, hogy egy bizonyos személy tiltakozni próbált az ellen, hogy én írjak Bálint életéről. Egy Rékával folytatott későbbi beszélgetésből azt gyanítom, hogy ő volt ez a valaki. Főképp afelől faggatott, hogy >>mindent<< meg szándékozom-e írni, és kiírom-e a neveket. >>Vagy csakugyan azt hiszed, hogy igazán ismerted Bálintot?<< – kérdezte. Megnyugtattam, hogy a könyv, ha egyáltalán elkészül, nem lesz szókimondóbb, mint amennyire Bálint volt életében. Ami pedig a neveket illeti, nemcsak azokat akarom majd megváltoztatni, hanem a helyszínt és a körülményeket is, amennyiben a lényeget nem hamisítom meg vele.”[31]

 

Úgy vélem, ez a részlet ismét a szöveg megírtságára reflektál. A regény hemzseg az ilyen és ehhez hasonló autoreflexív utalásoktól: a nevek, a helyszínek és a körülmények megváltoztatása mind a szöveg fiktív voltát jelzik. Így az olvasó folyamatos kételyben marad: vajon ez-e a hiteles történet? Létezett-e egyáltalán Őze Bálint, a tardosi ötösfogat, a bátakolosi vagy a prágai verseny valóban úgy zajlott le, ahogy erről értesülünk? Bálint narrátori betétei miatt azt gondolhatnánk, hogy azok elengedhetetlenül szükségesek a szöveg megszületéséhez. Mégis a fent idézett szövegrészlet tükrében talán nem túlzás azt állítani, hogy mindezek ellenére Hildi személyében egy omnipotens narrátorral van dolgunk: aki ugyan folyamatosan jelzi kételyeit, önmagát és olvasóját is (a) bizonytalanság (látszatában) tartva ezzel, mégis biztos kézzel szövi történetét.

Összegezve a narrációról írt rövid elemzést, a következőket mondhatjuk el az Atlétáról: a szöveg – a folyamatosan oszcilláló időkezelés ellenére is – keretes szerkezetű. A korábban már idézett kiadói felkérés nyitja a szöveget, majd a másik könyv megjelenéséről adott hír zárja:

„De ezzel még mindig nincs befejezve. Egy adat még ide kívánkozik. Sajnos, túl sokáig írtam ezt a krónikát – és elkéstem vele. Legalábbis egy időre, ahogy udvariasan közölte velem a Sportkiadó. Azt történt ugyanis, hogy időközben megjelentettek egy életrajzot Bálintról, a Mi Bajnokaink nagy példányszámú és népszerű könyvsorozatban, A bátakolosi hős címen.

Bangó és Bartosi írták, közösen.”[32]

 

Ez a szövegrészlet nemcsak a keretes szerkezetet illusztrálja, hanem az elbeszélés további kérdéseit is megvilágítja. Az intézményes rendszer – azaz az Állami Sportkiadó – végül nem egy nő, hanem a két férfi által írt önéletrajzot fogadta el és adta ki. Úgy gondolom, hogy ez a kiadás körüli adok-kapok a Mészöly-regény és más, a korban mellőzött, sőt indexre tett szerzők művei körüli kiadási problémákra is utalhat, visszaolvasható azokba.

Másfelől a női szólam a regény végén még egyszer, hangsúlyos pozícióban, újra marginalizálódik. Hildi története (vagy ahogy ő nevezi, krónikája) így nem vált kanonikussá, nem került széles körben terjesztésre, megmaradt egy személyes memoárnak. Az elbeszélő én és az elbeszélt én megalkotása és reprezentálása azonban mindenképp sikeresnek mondható: Hildi önmegértése – vagyis annak egy szakasza – az írás befejezésével lezárult, saját Bálint-képét értelmezte és megírta, ennek tükrében pedig saját szubjektumát is megalkotta.

 

A metaforikus történetvezetés központi motívuma: a lepke

 

A Mészöly-regények esetében a kritikai recepció egyöntetű véleménye a szövegek erősen metaforikus és motivikus jellege. Szirák Péter szerint ezek a metaforák és motívumok azok, amelyek az olykor szétesőnek ható történetegységeket összekapcsolják[33]. Az Atlétában több ilyen metafora is működésbe lép, különös tekintettel a futásra mint létmetaforára, a stopperórára, a sebhelyre[34] vagy jelen mikroelemzésünk tárgyára, a lepkére.

A lepke (vagy pillangó) szimbolikája változatos, a különböző kultúrákban más és más jelentőséget tulajdonítanak neki, a regény szempontjából mindenképp kiemelendő a lélek-szimbólum, az átalakulás szimbóluma[35]. Egyes mitológiák szerint az elmúló földi lét, mások szerint a túlvilági lélek szimbóluma. Azzal, hogy a fénybe repül, saját halálának megy elébe, több helyen így mint halálszimbólumot is használják.

Amikor Hildi és Luka bácsiék megtalálják Bálintot az Égettkő-völgyben, arcáról egy elszakadt lepkeszárnyat vesznek le:

 

 „A stopperóra a kezemben. És nem értem, hogy mit keres Luka bácsi keze a Bálint arcánál, és mit szed fel a földről. Időbe telik, mire fölismerem, hogy egy szétroncsolt lepkeszárnyat tart az ujjai közt és a nagy szőrbolyhos potrohból egy darabot.”[36]

 

Azonban nemcsak maga a szárny érdekes, hanem az, amit Pădurica és Luka bácsi beszélgetnek róla, románul:

 

 „– Te nézd… láttál már ilyet? – Nem. – Ilyen nincs is idefönt. – De látod, hogy van. – Nincs, én tudom. – Mégiscsak van. – Nem, én sose láttam még”, valamint „–  Jaj, édes Szent Anyám… segítsd meg, segítsd meg…”.

 

Ha elfogadjuk a lepke lélek-szimbolikáját, akkor Pădurica nem véletlenül fohászkodott segítségért, hiszen így a lepke Bálint lelkének a szimbóluma, amely halála után elhagyta a testét. Ugyanakkor a szétroncsolt lepke jelképezheti a sérült lelket is, amely nem tudta elhagyni a testet, s így a túlvilágra sem tudott épségben átkerülni: a két létmód között keresi helyét. Bálint életében a futás volt a központ, ebben kellett volna kiteljesednie és igazán otthon éreznie magát. Azonban hiába nyerte sorra a versenyeket és vált igazi legendává, mégis újabb és újabb (lét)rekordokat akart megdönteni. Mészöly így ír róla egy naplójegyzetében:

 

„>>Atlétám<< olyan alkat, amelyik képtelen engedni, megalkudni, s noha a céljai tiszták, éppen a tiszta célok érdekében pusztít is maga körül, viszonylatokat, érzelmeket. Az élet sem >>tiszta<< – ez a csődje. Abszolútra tör, de az eszmény-fogódzói mégiscsak innét vannak. Nem békülhet a praktikummal, végül pedig nincs is már mivel béküljön, csak a végletekig fokozott igény tüzel benne.”[37]

 

A rekordok megdöntésével párhuzamosan nemcsak a saját kapcsolatait, hanem önmagát is rombolja, ennek az (elsősorban lelki) önpusztításnak a kifutása az Égettkő-völgye, ahol holttestét megtalálják a tűző napon: a lepke berepül a fénybe, ezzel önnön halálát okozva.

A lepkére utaló első szöveghely pedig az átalakulás szimbolikáját látszik igazolni, s mivel ez a szöveg elején helyezkedik el, utalhat Bálint átalakulására is:

„Nem tetszett a hangja. Az öltöző mennyezeti ablakán lárvaszerű kék fény esett ránk”[38].

 

A lárva a lepke fejlődésének, alakulásának első fázisa, így a prágai verseny alatt, az öltözőben történtek Bálint átalakulásának kezdetét is jelzik, ezek után máshogy viszonyul a futáshoz, s nem utolsósorban Hildihez is.

Az elbeszélés kronológiáját figyelembe véve, a lepke először még Tardoson jelenik meg, Bálint egyik edzésekor:

 

„Tulajdonképpen nem is történet volt, hanem egy erős és nyugtalanító kép saját magáról – valószínűleg a bogárrajzásról jutott eszébe. Valamelyik nyáron – talán az utolsón, amit Tardoson töltött – Öreg Pepita talált végre egy olyan eldugott helyet, ahol feltűnés nélkül tudta tréningeztetni Bálintot, úgy a maga módján. Bent a TAC pályán szóba se jöhetett ilyesmi. Kénytelenek voltak elbújni. A Dinga-patak egy elhagyatott töltésszakaszára jártak ki hetenként kétszer. Volt itt egy rész, egy ezer yardos, kanyar nélküli egyenes, amit pontosan kimértek. S ami még különösen vonzóvá tette ezt a pályát, hogy erdő között futott. Ideális volt a levegő, ideálisak a szélviszonyok. Öreg Pepita a felső rámpánál ült le, és onnét nézte, hogyan vágtázik feléje a fiú a párhuzamos nyárfasor között. Azon a bizonyos délutánon, mondta Bálint, joggal hihette az öreg, hogy megőrült. Mármint hogy ő, ott a hatszázadik yard táján: olyan vadul kezdett el kaszálni a karjával, mint egy kezdő. Ugyanis váratlanul eléje röppent a fák közül egy hatalmas, szőrbolyhos lepke, és bármit csinált, nem ment le róla, hiába kaszált meg csapkodott feléje. Először a mellének koppant neki, lesöpörte. A lepke erre a vádliján kapaszkodott meg, és onnét kezdett lassan fölfelé mászni. Ő viszont nem akart megállni semmiképp, időre futott, s féltette az eredményt. Négyszáz yardon át ment ez a küzdelem, közben Öreg Pepita egyre ingerültebben kiáltozott, hogy hagyja abba, mit csinál. Mire aztán a célvonalhoz ért, addigra a lepke is eltűnt róla.” [39]

 

Bálint jelzi Hildinek, hogy számára ez az emlék nagyon fontos, sőt, meglepődve kérdezi tőle, hogy nem beszélt-e már eddig róla. Az idézett részben a küzdelem kiemelése kulcsfontosságú, a küzdelem a lepkével: azaz önmagával.

 

A fent említett pontok segítségével igyekeztem e korai – s talán a recepció fősodrából méltatlanul mellőzött – Mészöly-regény különböző értelmezési lehetőségeit röviden összegezni. Az atléta halála kapcsán kijelenthetjük, hogy a kisregény nemcsak a Mészöly-életmű kulcsfontosságú kezdő darabja, hanem a későmodern magyar prózanyelv egyik illusztratív példája is. Azok a szövegkonstrukciós technikák, amelyek az Atlétában jelennek meg először, visszaköszönnek a kortársak, Mándy Iván vagy Ottlik Géza, és az utódok, Nádas Péter, Esterházy Péter és még számos kortárs prózaíró művében. Az emlékezés mint fő szövegszervező elv, a nem kronologikus időkezelés, a nem kauzális történetvezetés vagy az erős motivikus szövegműködés a későbbi Mészöly-művekben, valamint a már említett szerzők szövegeiben egyre hangsúlyosabban nyernek teret, s a pálya széléről áthelyeződve, a szövegvilág kulcsfontosságú működtetőivé válnak.

 

  

 JEGYZETEK

  

 


[1] MÉSZÖLY Miklós: A Létezés rekordja. = Uő.: A tágasság iskolája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1974, 198.

[2]A mellőzöttség nemcsak a kritikai fogadtatásban volt érzékelhető, hanem már a regény megjelenése előtt is: a hatvanas évek kultúrpolitikája és ennek eredményeként a kiadók is évekig fiókban tartották a Mészöly-szöveget. A regény elsőként nem is magyarul, hanem franciául látott napvilágot, itthon csak két évvel később jelenhetett meg. A kortárs kritika csupán három cikkben reagált a regény megjelenésére: 1966-ban Béládi Miklós a Kritika hasábjain, valamint Albert Pál az Új Látóhatárban, a következő évben pedig Rajnai László a Jelenkorban. Ezt követően Thomka Beáta monográfiája foglalkozik részletesebben a szöveggel, valamint dolgozatomban a későbbiekben hivatkozott hosszabb-rövidebb tanulmányok.

[3]BAZSÁNYI Sándor: Az utazás: Mészöly Miklós művészetének többrétegű és átfogó metaforája. Jelenkor, 1996/1, 52–62.

[4]Habár Bazsányi Sándor a kései Mészöly művek kapcsán hívja fel a figyelmet e regénypoétikai eljárásokra, mégis elmondhatjuk, hogy a fent említett szövegszervező stratégiák már az Atlétában is kimutathatók.

[5]„Az irodalom által művészileg már meghódított tér- és időbeli viszonylatok lényegi összefüggését mi kronotoposznak fogjuk nevezni (ami szó szerinti fordításban 'téridő'-t jelent). […] Az irodalomtudományba majdnem – csak „majdnem”, de nem teljesen – mint metaforát kíséreljük bevezetni; a mi szempontunkból az a lényeges, hogy e terminus egyértelműen kifejezi a tér és az idő (vagyis a tér negyedik dimenziójaként fölfogott idő) egymástól való elszakíthatatlanságát. A kronotoposz a mi értelmezésünk szerint az irodalomban egyszerre formai és tartalmi kategória.” BAHTYIN, Mihail Mihajlovics: A tér és az idő a regényben. = Uő.: A szó esztétikája. Bp., Gondolat, 1976, 257–302, 257.

[6] A tanulmány gondolatmenete két Mészöly-vers idézésével kezdődik, melyek kapcsán a prózai szövegek metaforikus-motivikus karaktere jelölődik ki. BAZSÁNYI: i. m., 52.

[7] Az összevetés nemcsak azért lehet indokolt, mert Mészöly kortársa volt az említett költőknek: A tágasság iskolája című kötetének töredékeiben is naplójegyzeteiben több alkalommal, olykor hosszabban, máskor egy-egy mondat erejéig reflektál Nemes Nagy és Pilinszky költészetére = MÉSZÖLY Miklós: A tágasság iskolája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,

[8] A parabola, azaz a példázat (maŝal) nemcsak puszta illusztráció a könnyebb megértés érekében. Amos N. Wilder teoretikus így ír erről: „A kifejezés mindenekelőtt egyfajta összehasonlítást jelent, ugyanakkor magában foglalja a metaforák széles skáláját, hasonlatokat, rejtvényeket, misztériumokat és illusztrációkat.” = Amos N. WILDER: A parabola. Narratívák 9., Narratív teológia, Bp., Kijárat, 2010, 223–239, 223.

[9] Michel FOUCAULT: Eltérő terek. = Uő.: Nyelv a végtelenhez. Debrecen, Latin Betűk, 2000.

[10] FODOR Péter: A sportmetaforika áthangolódásának változatai Mészöly Miklós munkáiban. = Uő.: Térfélcsere. A sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélőprózában. Kijárat, 2009, 77-88, 79.

[11] MÉSZÖLY Miklós: Az atléta halála, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998, 6. Az idézett részletek a Digitális Irodalmi Akadémia oldaláról származnak = http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000561&secId=0000050130

[12] I. m., 50–51.

[13] I. m., 42.

[14] Mészöly így ír erről Az atléta halála kapcsán, Munka közben című esszéjében: „Amiről lényegében szó van, a létezés rekordjának vágya minden területen és formában. Az a természetes ösztönünk azonban, hogy legyűrjük, ami előttünk van, nemcsak az energiánk egészséges lendülete; menekülés is. […] Azért menekülünk, mert szükségszerűen nincs nyugvásunk.” = Uő: A tágasság iskolája. i. m, 197-198.

[15] Az interjút Nagy Boglárka idézi cikkében. NAGY Boglárka: „Egy séta törmelékei”. Az atléta halála körül. Jelenkor, 2002/1, 114–117., 115.

[16] BAHTYIN: i. m. 269.

[17] „Ami kezdettől fogva igazán izgatott Karlsteinban, a sétány meg az a bizonyos lomb takarta völgy – oda végül is nem jutottunk el, a völgyig. […] Más körülmények között biztos azt mondtam volna én is, amit ilyenkor szokás: hogy pechünk van. De akkor mégsem tudtam ezt ennyire könnyen venni. Már csak azért sem, mert Prágából való elindulásunk óta volt bennem valami gyerekes görcs – kicsit olyan, mint amikor minden második kőkockára lépünk – ,  hogy ha együtt megyünk el Bálinttal addig a prospektusból kinézett völgyig, akkor az ő kondíciója is jobb lesz, meg a mi életünk is, minden.” = Az atléta halála. i. m. 154.

[18] LOTMAN Jurij: A kulturális emlékezet. Történelem és szemiotika. = LOTMAN, Jurij: Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből. ford. Szitár Kalalin, Budapest, Argumentum, 2002., 119–180., 123.

[19] A fent említett mű értelmezését Jaques Derrida végzi el A mémoires művészete című írásában. = DERRIDA, Jacques: Mémoires Paul de Man számára. ford. Simon Vanda, Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1998.

[20] DERRIDA: i. m. 72.

[21] I. m. 72.

[22] Derrida így fogalmazza meg az emlékezet múlthoz, jelenhez és jövőhöz kapcsolódó viszonyát: „Az általunk vizsgált emlékezet alapvetően nem a múlt, azaz egy ténylegesen és előzetesen létezőnek tekinthető, elmúlt jelen felé fordul. Nyomok mentén állapodik meg, ám egy olyan múlt nyomai mentén, melyek sosem mutatkoznak jelenlét formájában és valami módon mindig eljövendők maradnak – jövőből jövők, a jövő eljövetele.” = DERRIDA: i. m. 73.

[23] I. m. 111.

[24] BÍRÓ Ágota: A nő mint narrátor. A szerzőség problémája Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében. Iskolakultúra, 2001/1, 26.

[25] ERDEI Nóra: A női hang lehetőségei Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében. Disputa, 2005/ 11., BÍRÓ Ágota: i. m., 23–29.

[26] Az atléta halála. i. m., 7.

[27] Uo., 7.

[28] Michel FOUCAULT: Nyelv a végtelenhez. = Uő: Nyelv a végtelenhez. i. m. 61.

[29] Ez a tükör-mozzanat, vagy lacani értelemben tükör-stádium is az önmegismeréshez kapcsolható, amikor a szubjektum, hangsúlyosan a nyelv segítségével, a tükördarabokból egységes képet alkot önmagáról.

[30] DE MAN, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás. (ford. FOGARASI György) = Pompeji, 1997/2-3, 96.

[31] Az atléta halála.  i. m., 92.

[32] Uo., 225.

[33] SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. A nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája. Alföld Könyvek, 1998.

[34] ERDEI Nóra: i. m., 45.

[35] Szimbólumtár, Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. szerk. PÁL József, Balassi Kiadó, 2001. = http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#pillang%C3%B3 (2017. április 3.)

[36] Az atléta halála. i. m. 223.

[37] MÉSZÖLY Miklós: Munka közben. Naplójegyzet Az atléta halálához. = Uő: A tágasság iskolája. i. m., 199.

[38] Az atléta halála. i. m., 19.

[39] i. m., 112.